Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderSyýahatçylyk

El-Penýon-de-Guatape dag gaýasy

20-04-2023 / 5104

Kolumbiýanyň El-Penýon we Guatape şäherçeleriniň araçäginde ýerleşýän «El-Penýon-de-Guatape» atly dag gaýasy äpet gabarasy, şeýle hem täsin merdiwany bilen köpleri haýran galdyrýar.

Gadymy döwürlerde 380 metr beýiklikdäki daga ýerli halk keramat hökmünde sygnypdyr. Onuň üçden iki bölegi ýeriň astynda ýerleşýär. Dagyň ýaşy 70 million ýyl diýlip kesgitlenilýär. 1954-nji ýylda onuň belentligi ilkinji gezek boýun egdirilýär. Şonda oňa çykmak üçin 5 gün gerek bolupdyr. Soňlugy bilen onda asma merdiwan gurnalýar.

Bu künjek bilen baglanyşykly ýerli halk rowaýatyna görä, gaýa adamlaryň penakäri bolan äpet balygyň daşa öwrülen göwresinden emele gelipdir. Ol adamlaryň üstünden inen asmany saklamak üçin ýokary göterilýär we daşa öwrülýär.

Gyzylgül ÖWEZMYRADOWA,
TOHI-niň Gidromeliorasiýa hünäriniň 3-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com