Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

«Akylly» hyzmatlaryň mümkinçilikleri

20-04-2023 / 5092

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli pudaklarynda sanly ulgama geçmek döwletimiziň esasy strategik wezipeleriniň biridir. «2019 — 2025-nji ýyllarda Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasy», «2021 — 2025-nji ýyllar üçin Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça döwlet maksatnamasy» milli ykdysadyýetde sanly ekodüzümi döretmek üçin örän möhüm wezipeleri öňde goýdy.

Binagärligiň öňdebaryjy usullary, «akylly» şäher konsepsiýasynyň kadalary, «ýaşyl» tehnologiýalary işjeň ulanmak arkaly gurulýan täze Arkadag şäheri ýurdumyzyň okgunly ösüşiniň aýdyň beýanydyr. Onuň pederlerimiziň şöhratly taryhyndan gözbaş alýan, türkmen topragynyň ajaýyp künjekleriniň birinde gurulýanlygy aýratyn many-mazmuna eýedir.

Ýurdumyzda sanly ulgamyň işjeň durmuşa ornaşdyrylmagynyň netijesinde netijesinde Arkadag şäherinde döwrebap awtoulaglary ulanylar. Olar ekologiýa taýdan hem örän amatlydyr. Şäherde sanly ulgamlary ornaşdyrmak, onlaýn taksi hyzmatyny ýola goýmak, jemgyýetçilik ulaglarynyň ählisinde GPS ulgamyny gurnamak, jemgyýetçilik ulag hyzmatlarynyň hilini we ygtyýarlylygyny ýokarlandyrmak babatda uly işler alnyp barylýar.

Indi, Türkmenistanyň geografik kartasynda iň ösen täze şäher peýda bolýar. Bu işleriň ählisi bagtyýar halkymyzyň eşretli durmuşyna gönükdirilendir. Ajaýyp döwrümiziň binagärlik kuwwatynyň gaýtalanmajak nusgasy bolan Arkadag şäheri bagtyň, rowaçlygyň şäheridir.

Aýgül KAKYŞOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com