Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

Seýisçilik – gadymy sungat

13-04-2023 / 5105

Dana halkymyzyň  “Ir tur ataňy gör, ataňdan soň atyňy”  diýip  döreden  aýtgysy  behişdi bedewine  bolan hormatyny  görkezýär. Ata-babalarymyz atyň häsiýetini  we tebigatyny  inçelik bilen  öwrenipdirler.

Atlaryň  şeýle inçelik bilen  öwrenilmegi ony  terbiýelemekde juda  zerur  bolupdyr. At terbiýesine  gaty  oýlanyşykly  çemeleşipdirler. Oýlanyşykly berlen terbiýe  we türkmen  bedewleriniň tebigy aýratynlygy bu  bedewleriň adyny  gudratly  derejesine çenli  alyp  göteripdir. Gadymy grek alymy Gerodot baryp biziň  eramyzdan öňki V asyrda Nusaý  atlarynyň gudraty hakda  ýazypdyr. Bu  atlaryň köplenç, ýeňiş gazanýandyklaryny  taryhçylar ýazypdyrlar.  Sebäbi  berk  berlen  terbiýäniň netijesinde  atlar  eýesiniň  buýrugyna  bada düşünip, eýesiniň hereketi bilen bap gopupdyr.

Türkmenler  gadymdan gelýän  seýisçilik däbini  pugta berjaý edipdirler.  Aty haçan, neneňsi, näçe mukdarda  naharlamalydygyny, suwa  ýakmalydygyny, neneňsi  iým  bermelidigini, haýsy  iýmler  berlende  ata azar  berýändigi, gezim etdirmek, münüş kadalaryny berjaý etmegi oglanlara ýaşlykdan  öwredipdirler. At terbiýesi ogul  terbiýesi bilen,  söweşjeň esger  ýetişdirmek  borjy  bilen  pugta  baglanyşyklylykda  amala aşyrylypdyr.

“At-myrat” diýýän halkymyz atçylygyň kämil görnüşde dowam etmegini  gazanyp, seýisçiligiň inçe syrlaryny  nesilden-nesle  geçirip gelipdirler.  Şu  ajaýyp döwrümizde  bu hünäriň täze öwüşginler bilen dowam  etmegi üçin ähli  mümkinçilikler döredilýär. Welaýatlarda häzirki zamanyň talaplaryna doly laýyk gelýän  we iň öňdebaryjy  tehnologiýalar bilen  enjamlaşdyrylan, şeýle  hem däp bolan  çapyşyklary, Türkmenistanyň  Prezidentiniň baýragy  ugrundaky  bäsleşikleri geçirmäge niýetlenen  atçylyk  sport toplumlarynyň  dabaraly ýagdaýda  açylmagy bu ugurda  döwletimiz  tarapyndan  durmuşa  geçirilýän işleriň  bimöçber uludygyny görkezýär.

Oguljan RAJAPOWA,
TMÝG-niň Hojambaz etrap Geňeşiniň esasy hünärmeni.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com