Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Ýanan ýürek kömür deýin garalar…

Şahyr Atajan Annaberdiniň arhiwinden

10-04-2023 / 5129

Söýüň

Söýüň,
Synsyn gaýgy-gussa omurlyp,
Tutaryk edinmäň altyn düýşleri.
Böwsüp söýüň bir-birekden ömürlik
Aýra saljak bolýan gara güýçleri.

Ýanan ýürek kömür deýin garalar,
Bu durmuşda aýra düşen utulýar.
Ýaýdanman söýüň siz,
özge ýaralar
Söýgiň ýarasyndan basym gutulýar.

Dyza çökmän söýüň,
Peselmän söýüň!
Söýüşiň siz bir-biregi örtemän.
Söýüň belent tutup mertebäňizi,
Söýgem ýokdur ýok ýerinde mertebäň.
***

Ýigitligiň bosagasynda

Gülgüne güllerin ýaýan ýandakdan
Maý balynyň ysy gelip başlapdy.
Ädik geýen orakçylar bireýýäm
Hokgalaryn, çepeklerin taşlapdy.

Ýandaklykdan galan körpe gumrular
Uzakda bir ýerde ganat kakyşdy.
Işe täze gelen iki ýaş gelin
Syrly ýylgyryşyp çawuş çakyşdy.

Senem işläp ýördüň golaýjagymda,
Ýylgyrdyň, ganat deý ýaýyldy gaşyň.
Şonda seni bagra basasym geldi
Dyzmaçlygy bilen on alty ýaşyň.

Ýada salýan, ak ýaglygyň seçegni
Sypalapdym çöp üstüne taşlaňda.
Duýdum çagalygym, duşdan geçenňi,
Gelinler syryny gizläp başlanda.
***

Sary güller

Ýene çal dumana batan
Narly oba düşýär ýada.
Ýadymda,
çyrpynyp ýatan,
Bulançak suwly derýa-da.

Ýadymda, derýaň kenaryn
Örten sap-sary güllerem.
Paşyrdap, astyndan naryň
Ören göm-gök sümmüllerem.

Ýadymda, Aýyň ýalpyldap,
Gyzaryp durşy garşyda.
Bir köne gaýgyň ýaýkyldap,
Derýadan akyp barşy-da.

Durduň sen syn edip oňa,
Hem elim degse, uýalyp.
Şonda men beripdim saňa
Ter hem sap-sary gül ýolup.

Ysgap, diýseňem: “Sary gül
Aýralygyň alamaty”,
Tapylmady soň barybir
Yzyna almaň amaty.

Diýipdim: “Öňkiň deý söý sen,
O zatlar ýalandyr, ýalan.”
Şol sary gülmükä eýsem
Ikimizi aýra salan.
***

Ugratmak

Al şapagy ýapragyna çaýypdyr
Miwesin bireýýäm seçelän erik.
Ýol berdim, duşumdan geçdiň-de gitdiň,
Saklajak bolmadym gollarym gerip.

Düzülmedik, sazlanmadyk kirişleň
Owazy barybir hoş ýakmaz jana.
Goý, seň owsun atýan tüm gara saçlaň
Özgeleň kalbyny salsyn heýjana.

Sen indi bigäne, başga ykbally,
Bolarsyň bar zady unutmak bilen.
Maňa seniň tanyş pyşyrdyň galdy
Ýapragynda gurap giden mekgeleň.

Ýok, saňa ýalbaryp epmedim dyzym,
Diňe ak ýol diläp golum buladym.
Saňa şowhun-şagalaňyn gündiziň,
Hem gijeleň rahatlygyn diledim.

Bilýän, meniň gussam, bu günki ünjim
Başga biri üçin şatlyk hem owsun.
Ykbalymda ýok bolsaňam, şoň üçin
Gyýylmaz ýüregim, agyrmaz nebsim.

Bagtly bol,
Ýaşa sen şatlanyp-gülüp.
Bu iň uly dirilişdir, keýipdir.
Ýaşa sen meň üçin elýetmez bolup,
Elýetmez zatlaryň bary beýikdir.

Atajan ANNABERDIÝEW.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com