Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Syýahatçylyk

Geljegiň nusgalyk şäheri

23-03-2023 / 5019

Saud Arabystanynyň demirgazyk-günbatarynda guruljak ekologiýa taýdan arassa şäheriň taslamany «Neom» kompaniýasy durmuşa geçirip, ony «The Line» diýlip atlandyrdy. «Biz bu şäheri geljegiň nusgalyk şäherine öwürmäge çalşarys» diýip, taslamany düzüjiler belläp geçýärler.

Taslamanyň esasy baş maksady gara ýollarsyz, awtoulagsyz we tämiz howaly ilatly nokady döretmekden ybaratdyr diýip, kompaniýanyň hünärmenleri habar berýärler. Şäher 170 km aralyga uzaýan zolagy emele getirip, 3 gatdan ybarat bolar.

Ýeriň üstki böleginde ýerleşýän birinji gatynda pyýadalar üçin ýodalar we ýaşaýyş, edara jaýlary gurlar. Ýeriň astyndaky ikinji we üçünji gatlaklarynda şäher infrastrukturasyny emele getirýän ulag we aragatnaşyk ulgamlary göz öňünde tutulýar. Onuň çäginde tebigatyň özboluşlylyklarynyň 95% saklanylyp galar. Taslamada şäher binagärligi we durmuş oňaýlyklary tebigat bilen umumy sazlaşygy emele getirer.

Maksat NOBATOW,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň 2-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com