Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...

Nowruz — ýagşylygyň ilçisi

21-03-2023 / 5061

Nowruz döredijilige, zähmet ýokary göterilişine, daşky gurşawyň özgermegine çagyryş bolmak bilen, tebigata sazlaşyk, gözellik we hoşniýetlilik eçilýär.

2010-njy ýyldan bäri Halkara Nowruz güni hökmünde bellenilýän bu sene adamzadyň iň ähmiýetli we möhüm baýramlarynyň biridir. Birleşen Milletler Guramasy 21-nji marty Halkara Nowruz güni diýip yglan etmek bilen, bu baýramçylygyň halklaryň arasyndaky parahatçylykly gatnaşyklary berkitmek, dost-doganlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerini ösdürmek ugurlaryny özünde jemleýändigini ykrar etdi. Taryhy asyrlara uzaýan bu ajaýyp baýram öz halkynyň milli gymmatlyklaryna, baý medeni mirasyna çuňňur hormat goýýan Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi.

Nowruz — ýagşylygyň ilçisi! Bagtyýarlygyň, abadançylygyň we belent maksatlaryň amala aşýan ýurdy hökmünde ykrar edilen Türkmenistanda Milli bahar baýramy uly dabaralar bilen bellenilýär. Baýram günlerinde adamlaryň hemmesi birek-birege hoşniýetlilik görkezýärler, daýhanlarymyz gowy niýet bilen ýere tohum sepýärler, atalar agtyklary bilen nahal oturtsalar, mährem zenanlarymyz bahar nygmatlaryndan toý saçagyny bezeýärler. Daş-töwerek abadanlaşdyrylýar.

Ýaşaýyşyň, ýaşlygyň pasly bolan bahar paslynda bellenilýän Milli bahar baýramyňyz gutly bolsun!

Mekan ROZYÝEW,
TDIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com