Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Köneürgenç — dünýä mirasyna goşant

09-03-2023 / 5090

Türkmenistan taryhy we medeni gymmatlyklara baý ýurtdur. Şeýle gymmatlyklary özünde jemleýän ýerleriň biri hem gadymy Köneürgenç mekanydyr.

Bu ýerde ýetişen alymlar, akyldarlar, müneçjimler, matematikler, geografiýaçylar dünýä ylmynyň hem-de medeniýetiň ösmegine itergi beripdirler. Biruniniň, Zamahşarynyň, Nejmeddin Kubranyň pähim-parasatlary, Abu Bekr Horezminiň, Musa al-Horezminiň ylmy-edebi eserleri häli-häzir hem dünýä alymlarynyň ünsüni özüne çekýär. Orta asyrlaryň iň uly obserwatoriýasynyň hem şu mekanda gurlandygyna taryh şaýat. Gadymy çeşmelerde bu sebit gülläp ösen Gürgenç şäheriniň ady bilen has-da şöhratlanýar. Gürgenjiň, ýagny häzirki Köneürgenjiň taryhy iňňän gadymydyr.

Gündogaryň dil, edebiýat, hukuk, astronomiýa, geografiýa, mineralogiýa, mehanika, alhimiýa ugurlarynyň ösmeginde bu ýerde ýetişen we ýaşan alymlaryň mynasyp orny bardyr. XIII asyr gadymy Gürgenjiň gülläp ösen döwrüdir. Köneürgenjiň arhitektura-binagärlik keşbi özboluşly aýratynlyga eýedir. Şeýle gymmatlyklary özünde jemleýän Daşoguz topragynyň 2016-njy ýylda GDA döwletleriniň medeni paýtagty diýlip yglan edilendigini buýsançly bellemek gerek.

Baýram GURBANDURDYÝEW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com