Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

«Ýylyň zenany» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi

02-03-2023 / 5025

1-nji martda gözel paýtagtymyzdaky «Gül zemin» söwda-dynç alyş merkeziniň toý mekanynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi tarapyndan yglan edilen «Ýylyň zenany» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde geçirilen deslapky tapgyrlarda öňe saýlanan gelin-gyzlar 7 ugur boýunça bäsleşdiler. 

Gyzgalaňly geçen bäsleşikde, emin agzalarynyň gelen netijesine görä, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe alyp barýan ýokary guramaçylyk ukyby üçin» diýen ugur boýunça Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 1-nji Saglyk öýüniň baş lukmanynyň bejeriş işleri boýunça orunbasary Amandursun Orazmuhammedowa «Ýylyň işewür zenany», «Berkarar döwletimizde el hünärini dikeldýändigi we kämilleşdirýändigi üçin» diýen ugur boýunça Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabynyň 26-njy orta mekdebiniň surat we çyzuw mugallymy Habiba Hojaniýazowa «Ýylyň çeper elli zenany» diýen atlara mynasyp bolmagy başardylar. «Türkmeniň gadymy ruhy gymmatlyklaryny we milli medeni mirasymyzy dünýä ýaýmakdaky asylly işleri üçin» diýen ugur boýunça Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrap medeniýet bölüminiň çagalar çeperçilik mekdebiniň mugallymy Ajap Annamanowa «Ýylyň sungatda işjeň zenany», «Çaga terbiýelemekde görkezen yhlasy üçin» diýen ugur boýunça Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň mugallymy Gülaýym Gurdowa «Ýylyň mährem zenany», «Berkarar döwletimizde harby we hukuk goraýjylar ulgamynda görkezen işjeňligi üçin» diýen ugur boýunça Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň Harby talyplar batalýonynyň aýratyn harby talyplar rotasynyň serkerdesi Tawus Tagandurdyýewa «Ýylyň watançy zenany», «Obany ösdürmekde bitiren hyzmatlary üçin» diýen ugur boýunça Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Sähra geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Ogulbibi Dädäýewa «Ýylyň öňdebaryjy oba zenany», «Ýurduň bazar ykdysadyýetiniň we telekeçiligiň ösmegine goşan goşandy üçin» diýen ugur boýunça Aşgabat şäherindäki «Zybagözel» Milli modalar öýüniň ýolbaşçysy Zybagözel Hydyrgulyýewa «Ýylyň telekeçi zenany» diýlip yglan edildi.

Bäsleşigiň ýeňijilerine Arkadagly Serdarymyzyň adyndan gymmat bahaly sowgatlar we Hormat hatlary gowşuryldy.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com