Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Zenan hilesi

(tymsal)

22-02-2023 / 5170

Bir kişi ençe ýol ýöräp, bir guýa gabat geldi. Guýynyň ýanynda bir aýal hem gowany guýa sallap durdy. Hälki kişi ol zenanyň ýanyna baryp: «Gorkma! Men ençeme wagtdan bäri zenan hilesiniň neneňsi zatdygyny bilmek isleýärin. Soramadyk adamym galan däldir. Sendenem şol närsäni soramakçy. Belki, munuň jogaby sendedir?!» diýdi.

Aýal biraz oýlandy-da, soňra ulili bilen gygyryp, aglap başlady. Onuň sesi golaýdaky obanyň ýaşaýjylaryna-da ýetdi. Ýaňky adam munuň sebäbini sorady. Aýal: «Sesimi oba adamlary eşitdiler. Olar, hä diýmän, bu ýere gelerler we maňa azar berendir öýdüp, seni näletlärler» diýdi. Ol kişi: «Men saňa ezýet bermek üçin gelmedim. Seniň akyl-paýhas dänelerinden doklugyňy aňyp, zenan hilesi hakynda soradym. Ine, bar bolany» diýdi.

Aýal ýerinden turdy-da, çelekdäki suwy öz üstünden eňterdi. Erkek kişi onuň bu hereketine aňk bolup, munuň sebäbini sorady. Jogabyny almanka-da, oba adamlary ylgaşyp geldiler. «Häzir bu adamlar meni suwa salma ýençseler gerek?!» diýip, hälki kişi içinden pikir öwürdi.

Üst-başy öl-myžžyk bolan aýal kişi üýşmeleňe garap: «Bu adam meni halas edip, guýudan çykardy» diýdi. Adamlar o kişä minnetdarlyk bildirip, il içinde şeýle päk ýürekli ynsanlaryň köp bolmagyny dileg etdiler. Märeke dagandan soň, ol kişi bu wakanyň hikmetini sorady. Aýal bolsa: «Ine, zenanlar şeýle bolýar. Eger oňa azar berseň, ýamanlykdan gözüň açylmaz. Eger ol senden göwnühoş bolsa, seni bir ömür bagtly eder» diýip, jogap berdi.

Terjime eden: Akmyrat BABAGULYÝEW,
TOHI-niň Gidromeliorasiýa hünäriniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com