Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderŽurnalistiň sahypasy

Döredijilik mekdebini esaslandyran ägirt

21-02-2023 / 5206

Magtymgulynyň esaslandyran edebi mekdebi öz döwründe-de, ondan soň hem edebiýatyň ösmegine we kämilleşmegine uly ýar­dam edipdir hem-de Seýdi, Zelili, Kemine, Mollanepes ýaly görnükli söz ussatlarynyň hem-de beýleki ençeme şahyrlaryň halypasy bolupdyr.

Halk rowaýatlarynyň birinde aýdylyşyna görä, geçen asyrda şahyrlaryň birnäçesi gürrüňçilige ýygnanýarlar. Gürrüňçilik gyzyşyp, edebiýat barada söz açylanda, kimdir biri “Indi näme hakda ýazmaly?” diýen soragy orta atýar. Şonda Kemine “Magtymguly söz meýdanynyň oragyny orup gitdi. Indi bize diňe onuň hoşasyny çöple­mek galdy” diýip jogap berýär. Zelili bolsa, “Hoşa bugdaý arassa bo­lar” diýip, onuň sözüniň üstüni ýetirýär.

Magtymguly geljek nesillere baý medeni miras galdyrypdyr. Onuň döredijiligi, sözüň doly manysynda, türkmen halkynyň milli baýlygyna öwrüldi. Şahyryň eserleri indi iki ýüz ýyldan gowrak wagt bäri halka hyzmat edip gelýär. Şeýle hem, ol edebiýat meýdanynda ençeme şahyrlara uly döredijilik mekdebi boldy, olara halypalyk kömegini berdi.

Şahyryň döredijiligi zulum-sütemiň, ezilişiň, deňsizligiň höküm süren zamanynda kemala gelip, ol zulum-süteme, deňsizlige, ada­latsyzlyga, ezilişe garşy göreşlerde ösüpdir we kämilleşipdir. Şahyr hemişe il-ýurduň, ezilenleriň, horlananlaryň bähbitleriniň goragynda bolupdyr. Ol ömür boýy hakykaty, adalaty agtarypdyr.

Magtymgulynyňky ýaly döwrüň syýasy-jemgyýetçilik aňyna, çeper döredijiligine, şonuň ýaly-da, halkyň aňyýetine şeýle güýçli täsir eden döredijilik örän seýrek duş gelýär. Onuň gozgan watan­söýüjilik, dostluk, agzybirlik, ynsanperwerlik baradaky oý-pikirleri, ahlak päkligi, syýasy, etiki, estetiki garaýyşlary henize-bu güne çenli halkyň ünsüni özüne çekip gelýär. Durmuş hakykatyny çeper beýan etmekde, özboluşly keşpleri döretmekde, şahyrçylyk ussatlygy, şygyr sungatynyň täsin syrlary babatda hem onda öwrenere zat kän.

Serdar EMINOW,
TOHI-niň ykdysadyýet we dolandyryş (oba hojalygynda) taýýarlyk ugrunyň 2-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com