Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Toý tutmak däbi

17-02-2023 / 5022

Ýer ýüzünde toý tutmak her ýeriň öz däbine, ýaşaýyş durmuş şertlerine görä dürli-dürlüdir. Geliň, onda şol däp-dessurlaryň birnäçesine göz aýlalyň:

Hindi ynançlaryna görä, toý tutulýan güni ýagşyň ýagmagy toý tutýan ýaş juwanlara bagt getirýär.

Iňlisler toý lybaslarynyň içinden möý çyksa, şowlulyk diýip hasaplaýarlar eken.

Gündogar halklarynda durmuşa çykjak gyzyň ýaman gözlerden goranmak üçin elini we aýagyny hyna boýaýandygyny eşidipdiňizmi?

Gollandiýadaky däbe görä bolsa, ýaş çatynjalaryň ýaşajak howlusyna sosna agajy ekilýär. Olar sosna agajyny ekmek bilen onuň bagt getirjekdigine hem-de täze maşgalanyň nesliniň dowam etjekdigine ynanypdyrlar.

ABŞ-da her ýyl nika ýüzüklerini ýasamak üçin 17 tonna altynyň sarp edilýändigini ulanylýandygyny bilýärdiňizmi?

Maglumatlara görä, Dünýäniň iň gymmat tutulan nika toýy 1981-nji ýylda Şeýh Raşid bin Said Al Magtumyň ogly we Dubaýyň şa zenany Salamanyň tutan toýudyr. Olar nika toýuny tutmak üçin takmynan 44 million dollar sarp edipdirler.

Günorta Afrikada ýaş çatynjalaryň ene-atalary däp boýunça öz ojaklaryndan ot alyp gaýdyp, täze maşgalanyň ojagynda ýakýar.

A siz toý hakynda nähili täsin maglumatlary bilýärsiňiz?

Gülbahar BEŞIMOWA,
TMÝG-niň Lebap welaýatynyň Dänew etrap Geňeşiniň esasy hünärmeni.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com