Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderTrend we gözellik

Saç ýuwmagyň ýygylygy nähili bolmaly?

17-02-2023 / 5438

Saç ýuwmagyň ýygylygynyň görnüşine, gaýtadan işlenişine we hatda reňkine baglylykda üýtgeýändigini bilýärdiňizmi?

Göni ýa-da tekiz saçlar. Göni saçly adamlar beýleki adamlar bilen deňeşdirilende oňaýsyz bolup bilerler. Çünki egrilen saçlarda peýda bolan ýag göni saçlara garanyňda az ünsi özüne çekýär. Hut şol sebäpden ony egrilen saçlardan has ýygy, ýagny hepdede 3 ýa-da 4 gezek ýuwmak hökmanydyr.

Bükülen (küdür) saçlar. Maglumatlara görä, bükülen saçlar hepdede 2 gezek ýuwulýar. Duşda saçlaryňyzy daramak bilen işiňizi aňsatlaşdyryp bilersiňiz. Bu görnüşdäki saçly adamlara saçlaryny guratmajak şampunlary we kremleri ulanmak maslahat beriilýär.

Inçe saçlar. Inçe saçlar, gynansak-da, ýagy we kepegi beýleki saç görnüşlerine garanyňda has köp görkezýär. Kelläňizdäki artykmaç ýag sebäpli biraz kynçylyk çekip bilersiňiz. Saçyňyzy her gün ýuwmak islegi barada dogry aýdyp bilersiňiz, ýöne uzak wagtlap dowam eden barlaglaryň netijesinde saçyňyzy ýuwýan günleriň ýygylygyny azaldyp bilersiňiz. Ilki bilen bir gün dynç almaga synanyşyp bilersiňiz. Wagtyň geçmegi bilen saçyňyz bu ýuwulýan ýygylyga öwrenişip biler. Belki-de, bu usuly synap görmek iň oňady bolup biler.

Boýalan saçlar. Bu hili saçlara boýag we ýylylyk zeper ýetirip biler. Munuň iň oňat çözgüdi, saçlary ýagly kremler we serumlar bilen iýmitlendirmekdir. Bejerilen saçlaryňyzyň boýagyny seresaplylyk bilen ulanmak üçin, zerur bolanda ýuwuň.

Goýy reňkli saçlar. Gara saçly adamlaryň käbir artykmaçlyklary bar bolsa-da, ýuwmak meselesinde olar has şowsuzdyrlar. Saçyň parlaklygyny has gowy görkezýän we iri görünýän gara saçlar, ýaglylygy has köp görkezýär. Şeýle-de bolsa, gara saçly adamlar saçlaryny hepdede 3 gezek ýuwmaly. Her gün suwa düşüp saçlaryňyzy ýuwsaňyz, saçyňyz janlylygyny ýitirip bilersiňiz.

Açyk reňkli saçlar. Açyk saçly adamlar şöhle saçmak nukdaýnazaryndan has bagtly bolup bilerler. Şeýlelik bilen, sulfatsyz ideg kremleri bilen saçlaryna janlylyk goşmak bilen, hepdede 4 gezek ýuwmagyň ýygylygyny kesgitläp bilerler.

Eýsem, siziň saçyňyz haýsy görnüşde?

Sona ARAZGELDIÝEWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň ýer gurluşyk kadastr hünäriniň 3-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com