Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

10-njy fewral – Bütindünýä impulslar güni

10-02-2023 / 5040

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2018-nji ýylyň 20-nji dekabrynda A / RES / 73/251 belgili karar kabul edilip, bu gün 2019-njy ýyldan bäri her ýylyň 10-njy fewralynda Bütindünýä impulslar güni global waka hökmünde giňden bellenilip gelinýär.

ABŞ-nyň pikirine görä, impulslar diňe bir iýmitlendirmän, eýsem, dünýädäki açlygy we garyplygy ýok etmek üçin durnukly azyk ulgamlarynyň ösmegine hem goşant goşup biler. Bu bolsa parahatçylygy pugtalandyrmak we azyk howpsuzlygyny ýokarlandyrmagy maksat edinýän 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüş meýilnamasyna ýetmek üçin täsirli strategiýadyr.

Impulslar – gury nohut, gury noýba, lýupin, mekgejöwen we nohut ýaly däneli ösümlikleriň tohumlaryna degişlidir. Impulslar dürli görnüşdäki şekillerde, ululyklarda we reňklerde bolup, dünýäniň dürli künjeklerinde ösdürilip ýetişdirilýär. Aslynda, impulslar iýmit üçin ösdürilip ýetişdirilen gök ösümlikleriň guradylan tohumlaryny öz içine alýar we ýaşyl wagty ýygnan ösümlik ekinlerini hasaba almaýar. Tohumlary süýüm, belok, witaminler we minerallar ýaly möhüm iýmitlere eýe bolup, olary möhüm we sagdyn iýmit önümlerine öwürýär. Şeýlelikde, ýokumly gaplanan azyk ekinleriniň ähmiýetine hormat goýmak üçin BMG-niň Baş Assambleýasy 2013-nji ýylyň 20-nji dekabrynda A / RES / 68/231 belgili ýörite karar kabul edýär.

Mundan başga-da, 2016-njy ýyl Halkara impuls ýyly diýlip yglan edilip, giňden bellenilip geçirilipdi. BMG-niň Azyk we Oba hojalygy Guramasy (FAO) 2016-njy ýylda bu dabara ýolbaşçylyk etdi we bu çäre halkyň impulslaryň ýokumly we ekologiki peýdalary baradaky habarlylygyny artdyrdy.

Laçyn ANNAÇARYÝEWA,
TDIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com