Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderSyýahatçylyk

Hytaý – gadymy siwilizasiýa ojagy

05-01-2023 / 5072

Hormatly Prezidentimiziň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylan täze ýyldaky ilkinji döwlet saparyny HHR-den başlamagy çuňňur simwoliki mazmuna eýedir. Munuň özi iki döwletiň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 31 ýyllygyna gabat gelýär, şeýle-de türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynda täze sahypanyň, täze döwrüň başlanandygyny hem-de olaryň täze ýylda düýpli gol ýaýratjakdygyny alamatlandyrýar.

Hytaý — Gündogar Aziýada ýerleşýän ösen ykdysady mümkinçiliklere eýe bolan döwlet. Ilat sany 1,3 mlrd. adamdan gowrak bolup, dünýäde ilkinji orunda durýar. Tutýan meýdany boýunça bolsa Russiýa Federasiýasyndan we Kanadadan soň üçünji orundadyr. Paýtagty — Pekin şäheri. Döwlet dili — hytaý dili.

Baý medeni mirasy, şöhratly taryhy, näzikden-inçe däp-dessurlary bilen göreni haýrana goýýan hytaý halky hakynda gürrüň gidende, ilki bilen, Beýik Hytaý diwary, Beýik Ýüpek ýoly, uç-gyraksyz Taklamakan çöli, Budda ybadathanalary, hytaý nahar taýajyklary, täsinden owadan hytaý eşikleri, syrlylygyna gelýän hytaý tebipçiligi, fanuslar, terrakado esgerleri… ýada düşýändir.

XXI asyrda dünýäniň «ussahanasyna» öwrülen Hytaýyň ykdysadyýeti, senagaty, baý çig-mal serişdeleri, hünärmenleriniň täze nesli, innowasion tehnologiýalara açyklygy, telekeçiler üçin döredilýän giň mümkinçilikleri bütin dünýä üçin nusgalyk derejä baryp ýetdi. Taryhy taýdan örän gysga möhletde Hytaý dünýä ykdysady we ylmy-tehnologik ösüşiniň öňdebaryjysyna öwrüldi. Senagat önümçiliginiň durnukly ösüşini, giň gerimli durmuş maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etdi. Hytaýa ägirt uly netijeleri gazanmak — garyplygy ýeňip geçmek başartdy.

Mähriban MÄMMEDOWA,
TDIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com