Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Türkmen diplomatlary Arkadag şäheri bilen tanyşdylar

03-01-2023 / 5113

2023-nji ýylyň ilkinji gününde baýramçylyk günleri mynasybetli paýtagtymyzda bolýan Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçileri Ahal welaýatynyň Arkadag şäherinde gurulýan desgalar bilen tanyşmaga bardylar. Munuň özi ýurdumyzyň durmuş-ykdysady kuwwatynyň aýdyň beýany bolan täze şäheriň aýratynlyklaryny halkara jemgyýetçilikde giňden wagyz etmekde, onuň açylyş dabarasyna daşary ýurtly myhmanlaryň gatnaşmagyny üpjün etmek boýunça berlen tabşyryklary üstünlikli ýerine ýetirmegiň ýolunda möhüm waka öwrüldi.

Ýeri gelende, türkmen diplomatlarynyň 29-njy dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Arkadag şäheri — dünýäniň şähergurluşyk taslamasynyň milli nusgasy» ady bilen geçirilen maslahata gatnaşandyklaryny hem aýtmak gerek. Ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň guramagynda geçirilen bu maslahatda-da Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine «Arkadag» adynyň berilmegi, onuň çäginde gurulýan desgalaryň aýratynlyklary barada giňişleýin gürrüň edildi. «Arkadag şäheri Türkmenistanyň at gazanan arhitektory, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ägirt uly tagallalarynyň, gurluşyk we binagärlik babatda ýiti zehininiň ajaýyp miwesidir» diýip, çäräniň dowamynda çykyş eden ilçiler öz wekilçilik edýän ýurtlarynda bu iri «akylly» şäher taslamasyny wagyz etmek boýunça alnyp barylýan işleriň depginini has-da güýçlendirjekdiklerine ynandyrdylar.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com