Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Täze ýyl SMS-leri

29-12-2022 / 5279

«Her bir täze ýyl, aslynda, başymyza gonan bagt guşudyr. Ondan islän köňül küýseglerimize gowuşmak özümize bagly. Täze ýyl arzuwlaryňyzy hasyl edýän ýyl bolsun!»

«Täze ýylda islegleriňe görä ýaşamak üçin arzuwlaryň yzyna düş! Arzuwlaryňy amala aşyrmak üçin wagt tapmaga synanyş! Düşümli ýyl bolsun!»

«Ak garly gyşda gelýän bu baýram bize täze başlangyç hödürleýär. Täze ýyl täze başlangyçlaryň rowaç aljak ýyly bolsun!»

«Älemgoşar ýaly reňbe-reň, Gün ýaly parlak, gül ýaly hoşnut ysly günler täze ýylda siziňki bolsun!»

«Yzda galanlary unudyp, täze başlangyçlary gutlamagyň wagty geldi. Täze ýylyňyz gutly bolsun!»

«Täze ýyl size täze umytlary, täze begençleri bagyşlasyn!»

«Aý, Gün, ýyldyzlar ýaly arzuw-niýetleriňiz hemişe parlak bolsun!»

«Täze ýyl ak kagyz ýalydyr. Galam siziň eliňizde. Ertekä çalymdaş täsinlikleriň, ajaýyp hekaýalaryň dörejek ýyly bolsun!»

«Her bir jemleme özi bilen täze başlangyjy alyp geler. Täze ýylda-da şatlygyňy we umydyňy ýitirmeseň, arzuwyňa ýetip bilersiň!».

Gülruh SAHATOWA,
Güljahan ARZYMEDOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň Maglumat howpsuzlygynyň menejmenti taýýarlyk ugrunyň 1-nji ýyl talyplary.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com