Slide
Slide
previous arrow
next arrow


PsihologiýaSlider

Siz nähili ýagdaýda uklaýarsyňyz?!

27-12-2022 / 5467

Hytaý akyldarlary: «Keramatly adamlar arkan ýatar, günäli, etmişliler — garnynyň üstüne, hökümdarlar sagyna, danalar çepine ýatarlar» diýip belleýärler.

Bu ugurdan ýörite barlaglary geçiren alymlar: «Adamyň uklan wagty ýatyşyndan onuň psihiki ýagdaýyny bilmek bolýar» diýen netijä gelipdirler. Bu barada fransuz psihology Pýer Dawo hem şeýle pikiri orta atypdyr: «Mundan ýeňil zat ýok. Adamyň psihologiýasyny onuň nähili uklaýandygyndan bilmek bolýar».

Eger adam garnynyň üstüne ýatsa, diýmek, ony işdäki näsazlyklar horlaýar.

Gaşyny büräp ýatýanlar kyn güne düşenlerdir.

Ýassyk gujaklap ýatýan kişi hakyky söýgä mätäç adamlardyr.

Ýylgyryp ýatýan adamlar ýalňyzlykdan ejir çekýän, kömege mätäç adamlardyr.

Asmana seredip ýatýanlar çalasyn, öz maksatlary ugrunda göreşiji adamlardyr.

Eger adam sag tarapyna ýatsa, onuň işde uly hormaty bardyr.

Çep tarapyna ýatýanlar döredijilik adamlarydyr.

Eýsem, siz nähili ýagdaýda ýatýarsyňyz?!

Batyr JUMAÝEW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com