Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderSyýahatçylyk

Balýonyň jaýy

07-12-2022 / 5031

Aslynda, ýönekeýje binanyň ýerine jaýyň eýesi Žozep-Balýo-i-Kasanowasyň buýurmasy bilen gurlupdyr hem-de «Balýonyň jaýy» hökmünde tanalýar.

Ispaniýanyň Barselona şäherindäki Balýonyň jaýy gaýtalanmajak häzirki zaman we ýerli binagärlik keşbine eýe. Bu jaýy daşyndan göreniňde, ertekilerdäki köşklere meňzedýärsiň. Öz döwrüniň belli arhitektory Antonio Gaudi bu jaýyň üstünde işläninde, dogrudanam, ýerli ilatyň gadymy medeniýetine, ertekilere hem-de folklora az ýüzlenmändir.

Hut şonuň üçinem onuň penjireleri egrem-bugram bolup, üçegi äpet aždarhanyň şekili bilen bezelendir. 1904-1906-njy ýyllarda gurlan binanyň aşagynyň ak, soňra gögümtil, ahyrynda-da goýy gök bolmagy reňkleriň biri-biri bilen sazlaşygyny döredipdir. Berk daşy kesmek bilen edilen şekiller, dürli reňkli, döwlen plitalardan mozaika görnüşindäki nagyşlar bina aýratyn öwüşgin berýär.

Siz hem Barselona syýahata gidip, bu jaýy synlamak isleýärsiňizmi?

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com