Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Mähribanlyk daragty

29-11-2022 / 5100

Durmuş bir daragt bolsa, onuň iň datly miwesi geçirimlilik we mähribanlykdyr. Geçirimlilik ynsanyň kalbynda şineläp, akyl-paýhasynda ösýär. Ol adamlaryň arasynda agzybirligi, dostlugy we parahatçylygy kemala getirýär.

Geçirimlilik öz-özüňi ýeňmekdir. Şeýle ýagdaýda adamyň kalbynda özboluşly sazlaşyk emele gelýär. Bu barada il arasynda şeýle bir tymsal bar:

Bir danadan sorapdyrlar:
-Sen şunça ýaşasaň-da garraňok. Akyl-huşuň hem ýerinde. Munuň syry näme?
Şonda ol:
-Men hemişe geçirimli boldum. Geçirimsiz adam öz-özüni iýýär, köňül çyrasy wagtyndan öň sönýär. Onsoň onda akyl-huş hem galmaýar. Geçirimli bolmak tebigat bilen, adamlar bilen sazlaşykly we mähriban ýaşamakdyr. Bu sazlaşyk maňa ömür boýy sapak berdi, „abraý“ getirdi – diýipdir.
Durmuşda geçirimli, pespäl we paýhasly adamlaryň ýüzi nurana bolýar we hormaty, sylagy artýar. Gündogarda şeýle bir pähim bar: „Geçirimlilik  şowlulygyň açarydyr“.

Ir döwürde uzak ýaşan bir goja bolupdyr. Onuň baýlygy ýere-göge sygmandyr. Ogul-gyzy edep-terbiýeli bolup, durmuşda hiç ynjamandyr. Ondan munuň syryny sorapdyrlar. Ol:
-Uzak ýaşamagymyň sebäbi, gyzyp gelip, „atymy suwa ýakmadym“ diýipdir.
-Beýle diýdigiň näme? – diýip sorapdyrlar.
-Hiç haçan gyzyp gelip, suw içmedim, alňasap, tagam iýmedim – diýipdir.
-Onda baýlygyň syry nämede? – diýipdirler.
-Hemişe geçirimli boldum, adamlary hiç närazy etmedim – diýipdir.
-Ogul-gyzyň edepliliginiň syry nämede? – diýipdirler.
-Adamlara mähriban bolup, ogul-gyzlaryma görelde boldum – diýipdir.

Adamlaryň bir-birine bolan mähirli garaýşy, onuň durmuşyna, tutuş ömrüne oňyn täsir edýär.

Begenç MUHAMMEDOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Bir Yorum

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com