Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderŽurnalistiň sahypasy

TÜRKMENISTAN-BAE: hyzmatdaşlykda möhüm ädim

20-11-2022 / 5047

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň halkara gatnaşyklarynda guwandyryjy netijeler gazanylýar, taryhyň gatlaryna altyn harplar bilen ýazyljak saparlar amala aşyrylýar. 2022-nji ýylyň 21-22-nji noýabrynda Arkadagly Serdarymyzyň Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyrjak sapary hem munuň aýdyň mysalydyr.

Birek-birege hormat goýmak we deňhukukly, özara bähbitli hyzmatdaşlyga esaslanýan gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini onuň berk binýadyndan görüp bileris. Gahryman Arkadagymyzyň 2018-nji ýylda BAE bolan resmi saparynyň çäklerinde uzak möhletleýin esasda ýola goýlan türkmen-emirlikler gatnaşyklaryny ösdürmek üçin ygtybarly binýat bolandygyny aýratyn bellemelidiris. Saparlaryň çäklerinde iki dostlukly ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň, özara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmagyň, bilelikdäki maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmegiň meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy döwletara gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegini üpjün etdi.

Balkan welaýatynda sagatda 100 ýolagça hyzmat etmäge mümkinçiligi bolan täze Halkara howa menziliniň gurluşygyna girişilmegi BAE bilen gazanylan ylalaşyklaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Bu toplumyň gurluşygy Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda baglaşylan degişli ylalaşygyň esasynda maliýeleşdirildi. “Altyn asyr” Türkmen kölüniň çäginde kuwwaty 10 megawatt bolan döwrebap Gün-ýel elektrik bekediniň gurluşygynyň taslamasyny amala aşyrmak üçin emirlikler tarapynyň maýa goýum serişdelerini çekmek meýilleşdirilýär.

 

Bar bolan ägirt uly kuwwaty nazara alanyňda, energetika, ulag we aragatnaşyk, senagat, oba hojalygy, gurluşyk, öňdebaryjy ylmyň gazananlaryny, täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak, şol sanda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerini peýdalanmak ýaly möhüm ugurdaky netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin amatly mümkinçilikler açylýar. Şunuň bilen baglylykda, hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki komitetiň işine möhüm ähmiýet berilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň Dubaý şäherinde geçirilen nobatdaky Bütindünýä “EKSPO” sergisine hem işjeň gatnaşdy.

Arkadagly Serdarymyzyň Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyrjak sapary ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň çäginde möhüm ähmiýetli waka öwrüler.

Gülruh ATABAÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com