Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderŽurnalistiň sahypasy

Ilat ýazuwy: maksady, wezipesi

19-11-2022 / 5117

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabryndaky «2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny geçirmek baradaky» Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň ýazuwyny 2022-nji ýylyň 17 —  27-nji dekabry aralygynda geçirmek meýilleşdirildi.

Ilat ýazuwy — belli bir wagtda bolan ilatyň sanydyr, ýagny dolandyryş-çäk gurluşyna laýyklykda, tutuş ýurduň, welaýatlaryň, etraplaryň we her ýaşalýan ýeriň ilatyny hasaba almakdyr. Ilat ýazuwynyň netijesinde, ilat sanyndan başga-da, ýurduň döwlet durmuşynda zerur bolan maglumatlary, ýagny ilatyň demografik, geografik, etno-medeni, ykdysady aýratynlyklary, ilatyň saglyk ýagdaýy, ýaşaýyş şertleri barada maglumatlar ýygnalýar. Bu görkezijiler ilat ýazuwynyň sowalnamalarynda öz beýanyny tapýar. Ilat ýazuwynyň netijeleri toparlaýyn görnüşde jemlenilýär.

Ilat ýazuwy 10 ýylda bir gezek geçirilýär. Sebäbi her bir kesgitlenen aralykda geçirilen ilat ýazuwynyň netijelerinde alnan maglumatlar has anyk we takyk bolýar. Ilat ýazuwy jemgyýetiň düzümindäki üýtgeşmeleri yzarlamaga mümkinçilik berýän ilatyň sany we aýratynlyklary barada iň täze maglumatlary almak üçin zerurdyr. Her ýazuwyň netijesi ýurduň durmuş-ykdysady ösüşi üçin maksatnamalary işläp düzmekde maglumat binýady bolup durýar.

Akmuhammet GYLYJOW, 
Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalygynyň meliorasiýasy kafedrasynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com