Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderŽurnalistiň sahypasy

Ýaşlar guramasyna 31 ýyl!

17-11-2022 / 5053

Bu gün döredilmegine 31 ýyl dolýan Ýaşlar guramasy öz düzümindäki agzalary bilen bilelikde rowaçlyklaryň aýdyň ýolundan öňe barýan eziz Diýarymyzda gazanylýan üstünliklere mynasyp goşant goşup gelýär.

Ýurdumyzyň bu iri jemgyýetçilik düzümi Garaşsyzlygymyz bilen ýaşytdaş. 1991-nji ýylyň 16-njy noýabrynda döredilen Guramanyň düzüminde 5 welaýat, 12 şäher, 47 etrap, 4835 sany ilkinji ýaşlar guramalary hereket edýär. Häzirki wagtda agzalaryň 913 müňe golaýyny özünde jemleýän Ýaşlar guramasy bilen Diýarymyzyň ähli künjegine wekilçilik edýän işjeň ýaşlar ýygjam aragatnaşyk saklaýar. Olaryň hatarynda mekdep okuwçylary, ýörite orta, ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, işçilerdir daýhanlar, harby gullukçylar bar. Jemgyýetimizde durnuklylygy hem-de bitewüligi pugtalandyrmaga işjeň gatnaşmagyny gazanmak Guramanyň işiniň esasy ugurlarynyň biridir.

Mälim bolşy ýaly, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynda hormatly Prezidentimiz tarapyndan tassyklanan «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde Garaşsyz Watanymyza beýik söýgini, milli buýsanjy terbiýeleýän, milli ýörelgelerimize laýyk gelýän, bilim berijilik häsiýetli wagyz-nesihat işleriniň gerimini giňeltmek bilen bagly goşmaçalar hem öz beýanyny tapdy. Şundan ugur alnyp, Guramanyň Merkezi geňeşi tarapyndan taýýarlanan meýilnama laýyklykda, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň, Mejlisiň deputatlarynyň, Bilim ministrliginiň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň hem-de talyp ýaşlarynyň arasynda aýry-aýry şygarlar boýunça terbiýeçilik ähmiýetli wagyz-nesihat, düşündiriş işleri alnyp baryldy.

Ýurdumyzda ýaşlar birleşikleri bilen beýleki döwletleriň hem-de halkara Ýaşlar guramalarynyň arasynda dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berilýär. Bu ugurda bitirilýän anyk işler türkmen ýaşlarynyň, hünärmenleriň sebit we halkara derejede geçirilýän maslahatlara, duşuşyklara, forumdyr festiwallara işjeň gatnaşmagynda aýdyň ýüze çykýar. Diňe geçen aýyň dowamynda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň guramagynda Gazagystanyň Almaty şäherinde geçirilen sebit forumyna, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň degişli edarasy tarapyndan Serbiýanyň Belgrad şäherinde synçylary taýýarlamak boýunça guralan okuw maslahatyna Ýaşlar guramasynyň ugurdaş hünärmenleriniň gatnaşmagy hem muny doly tassyklaýar.

Ogulmaral ÝALKAPBERDIÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com