Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderTrend we gözellik

Şampunyňyza şeker garyň we netijäni görüň

11-11-2022 / 5674

Saçyňyzy ýalpyldawuk, goňaksyz we owadan etmek üçin dürli-dürli usullary synap görensiňiz. Bu usullaryň arasyna ýene-de täze bir usul goşuldy. Mundan beýläk ulanylýan şampunyňyza azrak şeker goşsaňyz, saçyňyzyňdaky üýtgeşmäni has gowy duýarsyňyz.

Köpümiz, köplenç, saç stilimize we derimiziň gurluşyna görä şampun saýlaýarys. Käbir adamlaryň saçy ýagly, käbirleriniňki bolsa tersine gury bolýar. Edil ýüzüňizdäki ýaly, ölen deri öýjüklerinden dynmak üçin kelläňize hem wagtal-wagtal gowy süpürgiç gerek bolup durýar. Dermatolog Françeska Fusko şekeriň saç üçin täsinlikleri döredip biljekdigini öňe sürýär. Dr. Fuskonyň pikirine görä, şampuna şeker goşup, saçyňyzy has owadan we sagdyn etmek siziň öz eliňizde. Şampunyňyza takmynan bir çemçe şeker goşup, soňra garyp ýuwaşlyk bilen kelläňize çalmaly. Birnäçe minutdan soň saçyňyzy mylaýym suw bilen ýuwuň. Şeker şampuny bilen bir hatarda saçyňyzy siňdirer we bu görnüşde ýaglylygyň öňüni alar. Şeýlelik-de, şampunyňyzyň saçyňyzy nemlendirýändigine göz ýetirersiňiz. Dermatolog, şeker şampunyny her gün ulanmakdan gaça durup, 4 gezekden 1 ulanmagy maslahat berýär.

Sagdyn kelle sagdyn saç diýmekdir. Sagdyn we owadan saçly bolmak üçin şampuna şeker goşmak, kelläňdäki ýagy arassalamaga we ölen derilerden dynmaga ýardam edýär. Saç ideg önümleriniň (nemlendiriji, kondisioner, saç maskasy ýaly) saçyňyza täsirini artdyrýar. Şeker saçyňyzyň has arassa, sagdyn we çygly görünmegine kömek edýär. Bu usul arkaly saçyňyz isleýşiňiz ýaly gözelligiňiziň bir bölegine öwrüler!

Şaperi ATAMYRADOWA,
S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com