Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Üzüm – adam bedeniniň  kuwwatynyň gözbaşy

10-11-2022 / 5082

Üzüm-süýji we kuwwatlygy ýokary bolan  azyk önümdir. Zähmetden, paýhasdan we Günden dörän bu ajaýyp miweleri halamaýan adam ýok bolsa gerek. Üzümiň iň gowy tarapy adam bedenine oňaýly täsir edýänligidir. Şol sebäpden ol adam bedeniniň  kuwwatynyň gözbaşy hasaplanýar.

Görnüşine we ösen şertlerine baglylykda üzümiň miwelerinde 14-25 göterim ereýän we bedende ýeňil özleşdirilýän şekeriň görnüşi bolan glýukoza we fruktoza bar. Bulardan başga-da onuň düzüminde biraz saharoza, rafinoza, ksiloza  we beýleki şekerler we şeker meňzeş maddalar bar. Üzümiň düzümindäki bu maddalar adam bedeniune ýaşaýyş üçin zerur gerekli maddalardyr. Mysal üçin, glýukoza üzüm iýlende adam bedenine baryp, ol tiz wagtdan gana geçýär. Şol sebäpli energiýanyňköp sarp edilmeginiň öwezini ganyň üsti bilen  üznüksiz iýmitiň ýetirilip durmagy dolýar.

Üzümiň däneleri hem peýdaly bolup durýar. Onuň däneleriniň düzümine  etini, gabygynyň galyňlygyny, ysyny, tagamyny, reňkini şertlendirýän ýüz elliden gowrak düzüjiler girýär. Üzümiň dänelerinde özüne çekiji owadanlyk, ýokary tagmlylylyk,  berhizlik  we bejeriş häsiýetler örän gowy sazlaşýar. däne näçe uly bolsa, şonça onuň şonçada petkin maddalary kän bolýar. Petkinler bolsa öz gezeginde  şöhleden we zäherlenmä garşy ukybynyň barlygy üçin bedeni  radioaktiw elementlerden hem-de beýleki toksinlerden goraýar.

Üzümiň şiresinde bolsa adamytň kadaly ýaşaýşy üçin gerek bolan minerallar we mikroelementler bar. Ýagny, kaliý, kalsiý, natriý, magniý, demir, marganes, alýuminiý, şeýle-de anionlardan- fosfor, kükürt, kremniý, hlor kän. Bu maddalar bedene oňat fiziologiki täsirini  ýetirýärler.  Olaryň hasabyna bedende edil şolar ýaly  elementleriň täzelenişi we üstüniň dolmagy amala aşýar. Bu öz gezeginde madda çalşygyna   oňaýly täsir edýär. Şeýle-de üzümiň şiresinde demriň duzlary hem bar.  Olar gyzyl gan bedenjikleriniň  emele gelmegine işjeň ýardam edýär.

Üzümiň bejeriş we berhizlik häsiýetlerinden başga-da örän güýçli antiseptiki täsiri bar. Ol birnäçe kesel dörediji ýokançlaryň öňüni alýar. Üzüm ganazlygy, käbir  ýürek-damar kesellerini, bagryň sirrozyny, könelişen gepatiti, dem alyş ýolllarynyň sowuklamasyny,  bogun agyryny bejermekde örän haýyrlydyr. Bu tagamly miwe  beýnini rahatlandyrmagada uly täsirini ýetirýär. Üzümi yzygider iýýän adamyň ryhy hemişe sagdyn, wagty hoş bolýar.

Nigara BERDIÝEWA,
Türkmenabadyň lukmançylyk orta okuw mekdebiniň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com