Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

Kämil jemgyýetiň sarsmaz binýady

04-11-2022 / 5062

Özygtyýarly döwletimiziň mizemez hukuk binýady bolan Konstitusiýa, halkymyzyň bitewülik, demokratiýa, ynsanperwerlik, watançylyk we adalatlylyk baradaky köpasyrlyk arzuwlaryny şöhlelendirýär. Demokratik, hukuk we dünýewi döwletiň gurulmagy onuň ösüşiniň ähli tapgyrlarynda jemgyýetçilik durmuşynyň ulgamlarynyň hukuk taýdan kadalaşdyrylmagy bilen utgaşdyrylýar. Munuň özi milli kanunçylyk binýadynyň pugtalanmagyna getirýär.

Konstitusiýanyň kadalary bilen kepillendirilýän hukuklar tutuş halkymyzy ösüşiň täze sepgitlerine ýetmäge ruhlandyrýar. Konstitusiýa Türkmenistan döwletiniň, hukuk ulgamynyň we hukuk tertibiniň esasydyr. Şonuň bilen birlikde, ata Watanymyzyň raýatlarynyň ukyp-başarnyklaryny durmuşa geçirmegine, halal zähmetiniň hözirini görmegine, döredijiliginiň joşmagyna, bagtyýar ýaşaýşa buýsanjynyň artmagyna bolan mümkinçilikler ulgamy Esasy Kanunymyzyň mazmunynda öz beýanyny tapýar.

Milli ýörelgelere we dünýäniň ösen tejribesine laýyklykda kabul edilen Türkmenistanyň Konstitusiýasy, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň kepillendirilmegi bilen birlikde, türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagynda möhüm ähmiýete eýe bolan parahatçylygyň, ösüşiň we abadançylygyň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň täze üstünliklere ýetmegine gönükdirilen baş ýoldur.

Babamyrat GUWANJOW,
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com