Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Internet ýok wagty peýdaly 30 güýmenje

04-11-2022 / 5129

Internet bolmasa näme etmeli? Bu soraga jogap tapmak üçin ýazgylarymyzy ünsli yzarlamaga başlaň! Ine, size 30 sany peýdaly güýmenje!

  1. Kitap tekjäňiz bar bolsa, olary harplaryň tertibi boýunça tertipleşdiriň. Ýa-da bolmasa kitaplary žanrlar boýunça toparlara bölüň.
  2. Öýüňizi, ýaşaýan komnotaňyzy tertipleşdiriň. Arassa, sagdyn durmuş ýörelgesini alyp baryň.
  3. Öz pikirleriňizi bir depder döredip, depdere ýazyň. Bir aýlyk, bir ýyllyk meýilnamalar düzüň.
  4. Öý haýwanlaryňyz bar bolsa, olar bilen wagt geçiriň. Olary ýuwundyryň, iýmitlendiriň, olar bilen oýnaň.
  5. Uklap, dynjyňyzy alyň. Uky adam saglygy üçin wajyp.
  6. Dostlaryňyza jaň ediň.
  7. Ýakyn garyndaşlaryňyza myhmançylyga gidiň.
  8. Öýüňizde bejermeli zat bar bolsa, ony bejeriň.
  9. Eger siz gatly jaýlarda ýaşaýan bolsaňyz, balkonyňyzy tertipleşdiriň.
  10. Saz gurallarynda saz çalmaga çalşyň.
  11. Telefonsuz açyk howada gezelenje gidiň.
  12. Owadan ýerlere syýahata gidiň.
  13. Muzeýe gidiň, taryhymyzy öwreniň.
  14. Dostlaryňyz bilen kino gidiň.
  15. Öýüňizde, agşam stoluň daşynda dostlaryňyzy toplap, dürli oýunlar oýnaň.
  16. Özüňize erk berip – aglaň! Internedi ýitirmek bu käbir adamlara kyn
  17. Sport bilen meşgullanyň.
  18. Aşpez bolmasaňyzda, maşgalaňyz, dostlaryňyz üçin süýji naharlar taýýarlaň.
  19. Telewizor görüň.
  20. Fotoalbomlary görüň.
  21. Gözellik günini geçiriň (gyzlara degişli)
  22. Akwaparka gidiň.
  23. Öý mebelleriniň orunlaryny üýtgediň. Bu bolsa siziň üçin başgaça görüner.
  24. Derýa ýa-da deňiz ýakasyna gidiň.
  25. Gözüňizi ýumup, uludan dem alyň.
  26. “El hünärli – il gezer” diýlişi ýaly, el işlerini dörediň.
  27. Öýüňizi remont etmäge başlaň.
  28. Söwda dükanlaryna gidiň.
  29. Täze duşuşyklara gidiň.
  30. Aýnanyň öňünde, bir käse kofe içip, daşarda dowam edýän durmuşa göz aýlap, pikirleniň. Düýbünden başgaça duýgulary başdan geçirersiňiz.

Bularyň ählisi siziň üçin peýdalydyr. Internet ýok bolsa gynanmaň, siz bu zatdan başga kän peýdaly işleri edip bilersiňiz.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com