Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Haýwanlaryň hereketleri boýunça howa çaklamalary

22-10-2022 / 5045

Daşdeşen baglar ýapraklamanka gaýdyp gelse, ýyl gurak bolar.

Durnalar ir baharda peýda bolsalar, ýaz ýagynly, ot-maýsa bol bolar.

Yssy ýurtlarda gyşlap, gaýdyp gelýän gazlar al-asmandan uçup geçseler, ýaz ýagynly bolar.

Garga baharda suwa barsa, yssy adatdakysyndan ir düşer.

Bahar agşamsy bilbil ýatman saýrasa, ertesi ýagyn boljagynyň alamatydyr.

Gurbaganyň warryklaýan sesi çyksa, ertir howa açyk boljagydyr.

Pişikler ýatan mahaly ýüzüni aýaklary bilen ýapsalar, howanyň sowamagyna garaşybermeli.

Pişikler özlerine ýer tapman, iki tarapa ylgasalar, ýyldyrym çakyp, çabga ýagjagydyr.

Garlawaçlar belentden belende galyp uçsalar, onda ertesi gün howanyň açyk boljagydyr.

Atajan DÖWRANGELDIÝEW,
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com