Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderŽurnalistiň sahypasy

Bir derýadan suw içýän doganlar

22-10-2022 / 5110

Bir derýadan suw içip, goňşy ýaşaýan iki doganlyk türkmen we özbek halklarynyň dostana gatnaşyklarynyň taryhynda täze eýýamyň başy başlandy diýilse, artdyrylyp aýdyldygy bolmaz.

Türkmen-özbek halklaryny juda köp umumylyklar baglanyşdyrýar. Döwletlerimiziň serhediniň iki tarapynda-da türkmen, özbek milletleriniň wekilleri garyşyk ýaşaýarlar. Bu iki halkyň dostlukly gatnaşyklary ençeme asyr bäri dowam edip gelýär.

Häzirki wagtda iki doganlyk halkyň dostluk gatnaşyklaryna barha giň gerim berilýär. Olaryň dilindäki, edebiýatyndaky, däp-dessurlaryndaky umumylyklar dostana gatnaşyklaryň has-da berkemegine getirýär. Arkadagly Serdarymyzyň Özbegistan Respublikasyna, Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň bolsa ýurdumyza saparlary türkmen-özbek gatnaşyklarynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. Şol saparlaryň çäklerinde gazanylan ylalaşyklar iki doganlyk halkyň bähbidinden ugur alýar. Türkmen-özbek serhetýakasynda Söwda merkeziniň düýbüniň tutulmagy hem şolaryň biridir. Söwda merkeziniň düýbüniň tutulmagyna bagyşlanan dabarada türkmen-özbek gatnaşyklarynyň has-da ösmegine giň ýol açýan Arkadagly Serdarymyzyň adyna alkyş sözleri aýdyldy.

Dogrudan-da, «Özbegistan» diýlende, göz öňümizde olary beýleki halklardan tapawutlandyrýan gymmatlyklar janlanyp, ýüregimizde bolsa Babamyrat Hamdamow, Kamiljan Atanyýazow ýaly aýdymçylaryň mahmal sesi ýaňlanýar. Olaryň diňe bir aýdym aýtman, eýsem, goşa tara dil bitirip çalan sazlary kalbymyzda ýaşaýar. Olaryň iki dostlukly ýurduň — Türkmenistanyň hem Özbegistanyň halk artistleri bolmagy diýseň buýsandyryjydyr. 

Şeýle sazdyr aýdymlaryň ýaňlanýan ýerinde biz «Özbek sazy ýaňlanýar» diýip, onuň özbek halkyna degişlidigini şobada aňyp bilýäris. Ol ukyp-başarnyk ýürekleriň birliginden gözbaş alyp gaýdýar. Şeýledigi üçin biz Özbegistanyň ýyldyzy hasaplanýan Ýulduz Usmonowa ýaly aýdymçylaryň aýdýan aýdymlaryny hem uly höwes bilen diňleýäris. Olaryň döwlet derejesinde geçirilýän medeni çärelerde Gahryman Arkadagymyzyň sözlerine döredilen «Kalbymda sen» ýaly aýdymlary mähir bilen ýerine ýetirmekleri başymyzy Göge ýetirýär.

Atajan JORAÝEW,
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com