Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygy geçirildi

08-10-2022 / 5105

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna iş sapary bilen ugrady we şol ýerde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilýän resmi däl sammitine gatnaşdy. 

Ýokary derejedäki duşuşyga Azerbaýjan Respublikasynyň, Belarus Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleri, Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri gatnaşdy. 

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin duşuşygy açdy. Çykyşlara orun berildi. Bellenilişi ýaly, taryhyň dowamynda emele gelen gatnaşyklar bilen baglanyşan Arkalaşygyň döwletleri köp artykmaçlyklara eýedir. Şolaryň netijeli ulanylmagy umumy abadançylygyň bähbitlerine laýyk gelýär. Ilkinji nobatda, Türkmenistanyň GDA-nyň çäklerindäki hyzmatdaşlygy has giň geografik we ykdysady sepgitlere çykarmak baradaky başlangyçlary şuňa gönükdirilendir. Bar bolan kuwwaty nazara almak bilen, ulag, kommunikasiýalar we logistika, energetika, senagat, düzümleýin ulgamlar ileri tutulýan ugurlar hökmünde çykyş edýär. Maýa goýum işini işjeňleşdirmek, özara haryt dolanyşygyny mundan beýläk-de artdyrmak, harytlaryň görnüşlerini giňeltmek üçin hem uly mümkinçilikler bar.

GDA-nyň Sankt-Peterburgda geçirilen resmi däl sammiti Bitarap Türkmenistanyň Arkalaşygyň giňişliginde netijeli gatnaşyklara ygrarlydygyny ýene-de bir gezek aýdyňlyk bilen görkezdi hem-de duşuşyga gatnaşýan ýurtlaryň mundan beýläk-de ähli ugurlar boýunça özara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga meýillidigini tassyklady.

Muhammetnur GARABAÝEW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com