Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderŽurnalistiň sahypasy

30-njy sentýabr – Halkara terjime güni

Terjime – köp dilli we dürli öwüşgünli medeniýetiň esasy

30-09-2022 / 5034

Her ýylyň 30-njy  sentýabrynda terjimeçileriň hünär baýramçylygy bolan «Halkara terjime güni» giňden bellenilýär. Bu halkara güni bellemeklik 1991-nji ýylda Terjimeçileriň halkara federasiýasy tarapyndan tassyklanandyr.

2017-nji ýylda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji sessiýasynda Halkara terjimeçiler güni barada Rezolýusiýa guramanyň agza döwletleri tarapyndan biragyzdan kabul edildi. Bu Rezolýusiýada dünýäde parahatçylygy üpjün etmekde, halklaryň arasynda özara düşünişmekligi ýola goýmaklykda terjimeçiligiň we terjimeçileriň ornunyň uludygy nygtalýar.

Häzirki wagtda Birleşen Milletler Guramasy köp dillilige aýratyn üns berýär. Çünki köp dillilik maglumat alyşmakda, şeýle-de halklaryň arasynda sazlaşykly aragatnaşygy guramakda möhüm esaslaryň biri bolup durýar.

Her ýyl «Halkara terjime gününiň» çäginde geçirilýän çäreler belli bir mowzuga bagyşlanyp geçirilýär.

Biler bolsaňyz, Ýer ýüzünde, takmynan, 300 müňden gowrak terjimeçi bardyr.

Muhammet MYRADOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com