Slide
Slide
previous arrow
next arrow


PsihologiýaSlider

Düýşler hakynda bilmeýänlerimiz

Ýatmak barada bilmeýän köp zadymyz bar...

27-09-2022 / 7834

Ukuda wagtymyz beýnimizde bir zadyň bolup geçýändigini bilýäris we munuň sebäbini çaklaýarys. Uky – gündelik wakalaryň uzak wagtlap gurnalýan we saklanýan prosesidir. Gije beýni metafora taýdan ýuwudyp başlaýar we gündiz alýan maglumatlaryny siňdirýär. Düýşler barada aýdylanda köp zat bilýändiris öýdýäris.

Jaň sagady (budilnik) bilen oýansaňyz, düýşüňizi ýatda saklamakda kynçylyk çekip bilersiňiz.  Düýşleri ýatda saklamagyň iň gowy usuly, ýuwaş-ýuwaşdan oýanmak we agyr wagtyňyzy birnäçe minutda ýaýratmakdyr. Düýşlerini ýadynda saklaýan adamlaryň beýnisiniň işjeňligi ýokary bolýar.

Käwagt düýşlerimizde gören adamymyza gaharymyz gelýär. Biologiki taýdan gözüňizi açanyňyzda duýgularyňyz dowam edýär.

Erbet düýşler, hakykatdanam gorkunç. Ýöne görýän düýşlerimizde başga duýgular hem bar. Gözlegleriň netijesine görä, düýş görmek we erbet düýşleri görmek köplenç şowsuzlyk, alada, bulaşyklyk, gynanç we günäkärlik duýgularynya ýol açýar.

Reýimbaý TÄJIMOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com