Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Troýa atynyň rowaýaty hakykatmy?

24-09-2022 / 5113

Troýa aty baradaky rowaýatyň hakykatdan hem bolup geçendigi nägumana. Gomeriň “Odisseý” we “Aýanaid” poemasynda, grek söweşijileriň Troýa urşy döwründe äpet, agaçdan ýasalan atyny gurup, onuň içinde gizlenendikleri barada gürrüň berilýär.

Poemada aýdylyşy ýaly, troýalylar tarapyndan bu agaçdan ýasalan at greklerden sowgat hökmünde kabul edilip, Troýa şäherinde 10 ýyl yzygiderli dowam eden uruşda ilkinji gezek sowgady şäheriň içine getirmek maksady bilen, derwezeleriň açylandygy barada gürrüň berilýär. Bu barada meşhur “Troýa” filminde hem aýdylýar. Emma alymlar we arheologlar bu rowaýatyň ertekidigini öňe sürýärler, sebäbi gazuw-agtaryş işleriniň netijesiniň ählisi şäheriň ýakyp ýumrulandygyny görkezýär. Bu rowaýatyň doly, dogry, ýarym dogry ýa-da toslamadygy belli däl, emma alymlaryň umumy pikirleri bu wakanyň bolup geçmändigini öňe sürýärler.

Ýazmyrat ALLANAZAROW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com