Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi

14-09-2022 / 5054

13-nji sentýabrda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde ilkinji gezek geçirilýän «Çalsana, bagşy!» döredijilik gözden geçirilişiniň jemleýji tapgyry boldy.

Bu täze aýdym-saz bäsleşigi milli mirasymyzy öwrenmek, wagyz etmek maksady bilen, şeýle hem dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli şu ýylyň ýanwar aýynda esaslandyryldy.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bagşy-sazandalaryň arasyndaky bu döredijilik bäsleşigini ýokary derejede gurady. Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, oňa 18 — 35 ýaş aralygyndaky ýaşlar gatnaşyp bilýärler. «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň jemleýji tapgyryna Aşgabat şäherinden we ýurdumyzyň welaýatlaryndan bagşylaryň 12-si hem-de şonça sazanda gatnaşdy. Şolaryň hatarynda gyzlaryň 4-siniň bardygyny bellemek gerek. Ýeňijiler Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň al­tyn zyn­jy­ry bi­len sy­lag­la­nyl­dy.

“Çal­sa­na, bag­şy!” bäs­le­şi­gi­niň ýe­ňi­ji­le­ri:

“Türk­men­gaz” döw­let kon­ser­ni­niň “Iş­çi iý­mi­ti üp­jün­çi­li­gi we hyz­mat­lar” mü­dir­li­gi­niň Me­de­ni-işe­wür­lik mer­ke­zi­niň “Gal­ky­nyş” folk­lor to­pa­ry­nyň 1-nji de­re­je­li ar­tis­ti Owaz­gel­di Päl­wa­now;

Ma­ýa Ku­ly­ýe­wa adyn­da­ky Türk­men mil­li kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy­nyň Türk­men sa­zy ka­fed­ra­sy­nyň mu­gal­ly­my Mu­rad Dow­le­to­wiç Aşi­row;

Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň ýa­nyn­da­ky Ulag we kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar agent­li­gi­niň “Türk­men­ho­wa­ýol­la­ry” agent­li­gi­niň Je­ma­gat-ho­ja­lyk kär­ha­na­sy­nyň “La­çyn” tans-saz folk­lor to­pa­ry­nyň 1-nji de­re­je­li ar­tist-wo­ka­lis­ti Öwez­gel­di Oraz­gel­di­ýe­wiç Ama­now;

Ma­ýa Ku­ly­ýe­wa adyn­da­ky Türk­men mil­li kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy­nyň ýa­nyn­da­ky Da­ňa­tar Öwe­zow adyn­da­ky Türk­men döw­let ýö­ri­te saz­çy­lyk mek­de­bi­niň mu­gal­ly­my Döw­let An­na­gel­di­ýe­wiç Da­ňa­ta­row;

Bal­kan we­la­ýat ýö­ri­te sun­gat mek­de­bi­niň mu­gal­ly­my Ho­ja­gu­ly Öwez­gy­ly­jo­wiç Ho­ja­gu­ly­ýew;

Bal­kan we­la­ýat ýö­ri­te sun­gat mek­de­bi­niň mu­gal­ly­my Aman­gel­di Döw­let­gel­di og­ly Dur­dy­ýew;

Ma­ýa Ku­ly­ýe­wa adyn­da­ky Türk­men mil­li kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy­nyň ta­ly­by Tä­ze­gül Ju­man­ýaz gy­zy Ata­ja­no­wa;

Da­şo­gu­zyň Mag­tym­gu­ly Gar­ly­ýew adyn­da­ky ýö­ri­te sun­gat mek­de­bi­niň mu­gal­ly­my Me­kan Ju­ma­ýe­wiç Ju­ma­gel­di­ýew;

Le­bap we­la­ýa­ty­nyň Ha­laç et­rap me­de­ni­ýet bö­lü­mi­niň çe­per hö­wes­je­ňi Ha­ýyt­my­rat Ju­ma­gel­di­ýe­wiç Il­li­ýew;

Le­bap we­la­ýat ýö­ri­te sun­gat mek­de­bi­niň mu­gal­ly­my Gur­ban Ça­ry­ýe­wiç Ça­ry­ýew;

Ma­ry we­la­ýat me­de­ni­ýet mü­dir­li­gi­niň Oguz­han et­ra­by­nyň ça­ga­lar sun­gat mek­de­bi­niň mu­gal­ly­my Omor Gar­mäm­me­do­wiç Şi­ri­ýew;

Ma­ýa Ku­ly­ýe­wa adyn­da­ky Türk­men mil­li kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy­nyň ta­ly­by Ogul­na­bat An­na­mäm­me­dow­na Ber­di­ýe­wa.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com