Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Milli oýunlarymyza bagyşlandy

11-09-2022 / 5050

Medeniýet ministrliginiň, Bilim ministrliginiň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparynyň sekretariatynyň hem-de Türkmen halysynyň milli muzeýiniň bilelikde guramaklarynda “Türkmen milli oýunlarynyň nesil terbiýesindäki ähmiýeti” atly çäre geçirildi.

Oňa Döwletliler köşgüniň mekdep okuwçylary, Bäşim Nuralyýew adyndaky çagalar sungat mekdebiniň we beýleki sungat mekdepleriniň okuwçylary, Aşgabat şäher Çagalar sungat mekdebiniň hem-de Aşgabat şäherindäki birnäçe mekdepleriň okuwçylary, mekdebe çenli ýaşdaky çagalar gatnaşdylar.

Çäräniň dowamynda çagalar özleriniň goşgudyr aýdymlary hem-de edebi sahnalary bilen çykyş etdiler. Hususan-da, olaryň türkmen halk döredijiligine mahsus bolan parçalary ýerine ýetirmekleri gatnaşyjylarda aýratyn täsir galdyrdy. Oglandyr gyzjagazlar türkmeniň gadymdan gelýän milli oýunlaryny ýerine ýetirmek bilen, ýaş nesilleriň watançylyk ruhunda terbiýelenip, özleriniň ene topraga ygrarly ýaşlardygyny ýene bir ýola açyp görkezdiler. Ýokary guramaçylyga eýe bolan şeýle dabaranyň geçirilmegi mekdebe çenli we mekdep okuwçylarynyň döredijilik ukyp başarnyklaryny açyp görkezmäge uly mümkinçilik döretdi.

Dabaranyň ahyrynda oňa gatnaşan çagalara we döredijilik toparlaryna Hormat hatlary gowşuryldy.

Gurbanjemal ÖDEGURBANOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com