Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

1-nji Sentýabr!

30-08-2022 / 5141

Bäh, bu günüň ezizligni diýsene,
Ýüzlere nur çaýýar kalbyň joşguny.
Ýylgyryş oýarýar ene didede
Eziz balaň ilkinjije bäşligi.

Arzuwlary wysal tapan ýaş talyp,
Buýsanç bilen açýar bilim gapysyn.
Gursagynda joşgun, dilinde taryp,
Begenjinden gök direýär depesin.

Ilkinji ädimler, ilki pursatlar,
Güýzüň ilki güni – ajap sazlaşyk.
Ezizlik oýarýar her bir gursakda
Beýik toýuň şowhunyna sazlaşyp.

Ýoluň rowaç bolsun, okuwçy jigim,
Her gün bäşlik getir ejeň-kakaňa.
Çüm bilim deňzine pederleň kimin,
Çünki sen eýesiň bagtyýar daňa.

Ýoluň rowaç bolsun, bagtyýar talyp,
Ynha, seň öňüňde Ylym dünýäsi –
Oka, öwren ajap döwre mynasyp,
Kitapdadyr açyşlaryň binýady.

Bu eziz gün badalga ak ertire,
Eý, eziz okuwçy,
Eý, eziz talyp!
Diňe siziň bilen türkmen şanyny
Asyrdan asyra äkider taryh.

Agageldi ITALMAZOW.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com