Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Her gün irden 86,400 dollar nagt berýän banky bilýäňizmi?

28-07-2022 / 5111

Her gün irden size 86,400 dollar nagt berýän bankyň bardygyny göz öňüne getiriň. Günüň çykdajylaryndan soň, bu hasapdan galan mukdary ertirki günüň hasabyna geçmeýär. Günüň ahyrynda hasap boşaýar. Bu pullary nämeler üçin harçlardyňyz?

“Puluň barysyny soňky teňňesine çenli harçlamaga synanyşardyk” diýýärsiňiz. Aslynda, her birimiziň şeýle bankymyz bar. Bu bankyň ady bolsa wagt. Her gün irden bize 86400 sekunt karz berilýär. Hasap her gün täzeden başlanýar. Galan wagt indiki güne geçmeýär. Gündelik karzy netijeli ulanmadyk bolsaňyz, ýitgi diňe siziňki bolar. Yza bolsa hiç hili ýol ýok. Indiki günden wagty karzyna hem

alyp bilmersiňiz. Biz diňe berlen wagtyň hasabyna häzirki wagtda ýaşamalydyrys. Islendik maksada ýetmek üçin wagtyňyzy dogry sarp ediň. Ony diňe haýyrly işler üçin ulanyň.

Her bir sekundyňyzy manyly, dogry we dürs geçiriň. Unutmaň, wagt hiç kime garaşýan däldir. Geçmişi geçdi biliň, geljek entek siziň eliňizde däl. Diňe şu wagtyň özi siziň eliňizdäki uly gymmatlykdyr. Wagtyň gadyryny bileliň!

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com