Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

«Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly saýlanan eserler çapdan çykdy

Gurbanguly Berdimuhamedow

27-07-2022 / 5199

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiw gaznasy tarapyndan taýýarlanylan «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitabyň 14-nji tomy çapdan çykdy.

Neşirde türkmen döwletiniň içeri we daşary syýasatynyň ähli ugurlaryny şöhlelendirýän 2020-nji ýylyň has möhüm materiallarydyr makalalary ýygnalyp, olarda ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, durmuş, ylym-bilim, medeniýet ulgamlarynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler öz beýanyny tapdy.

Kitapdaky işlerde, şol sanda statistiki maglumatlarda durmuş-ykdysady ösüşiň ähli ugurlarynda gazanylan hem-de Watanymyzy täze sepgitlere tarap alyp barýan köpugurly üstünlikler şöhlelendirilýär. Onda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň rowaçlygyny üpjün edýän ägirt uly taslamalaryň, milli maksatnamalaryň, «Döwlet adam üçindir!» diýen şygar astynda durmuşa geçirilýän syýasatymyzyň esasy strategik maksatlarynyň many-mazmuny açylyp görkezilýär.

Neşiriň sahypalarynda Watanymyzyň durmuşynda bolup geçen milli we halkara ähmiýetli esasy wakalar öz beýanyny tapýar.

Nobatdaky neşir ylmy-düşündiriş häsiýetli maglumatlar bilen üpjün edilip, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň häzirki döwürde gazananlaryny suratlandyrýan fotohronika bilen tamamlanýar.

Çeşme:TDH

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com