Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Hytaý dilini öwrenmek isleýäňizmi?!

24-07-2022 / 6084

Dünýäde her döwletiň öz gürleýän dili bardyr. Biziň her birimizde haýsy-da bolsa daşary ýurt dilini öwrenmek islegi bar. Emma biz muňa wagt aýyrmaýarys, wagtymyzy başga zatlara sarp edýäris. Aslynda, hytaý dili örän kynlygy bilen tapawutlanýar, munuň bilen hytaýlylar hem ylalaşýarlar. Emma muňa garamazdan, islegiňiz bolsa öwrenip bolar. Hytaý dilini öwrenmekde birnäçe maslahatlar:

Dil bilen günde meşgullanyň. Bu örän möhümdir. Gündelik tejribe bolmazdan öwrenmek mümkin däl. Şonuň üçin her gün 20 minut wagt dil bilen meşgullanmak peýdaly bolar.

Taýýarlygyň tertibini düzüň. Dil öwrenýän wagtyňyz kynçylyk ýüze çykar we bu taýýarlygy başga wagta geçirmek islärsiňiz ýa-da soň okaryn diýip pikir edersiňiz. Munuň ýaly ýagdaý ýüze çykmazlygy üçin özüňize gün tertibini düzüň we okamaga wagt aýryň.

Kynçylyklardan gorkmaň. Siz hytaý dilini öwrenip başlanyňyzda birnäçe täze informasiýa kabul edýärsiňiz: birnäçe täze sözler, äheňler we iýeroglifler. Iýeroglifleriň manysyna düşünseňiz ýatda saklamak has ýeňilleşer.Wagt geçdigiçe ýatda saklamak aňsatlaşar we birnäçe sözlere düşünip başlarsyňyz.

Hytaý diline bolan söýgiňizi artdyryň. Dil öwrenmek üçin iň gowy itergi çyn ýürekden gyzyklanmakdyr. Munuň bilen öz-özüňizi okamaga mejbur etmeli bolmaz we täze sözleri, iýeroglifleri diňe bir okuw kitaplaryndan däl, eýsem dürli çeşmelerden öwrenersiňiz. Ondan başga-da, telewizorda gepleşiklerini görmäge, hytaý aýdymlaryny diňlemäge we edebiýat okamaga synanyşyň. Iň esasy hem hytaý diline bolan islegiňizi ýokarlandyryň we özüňize ynanyň, ýalňyşmakdan gorkmaň, adamlar ýalňyşmak arkaly öwrenýär.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com