Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderTagamlary taýýarlamak

Öý bikelerine 8 maslahat

Bulary bilmek gyzykly

22-07-2022 / 5719
  1. Gök önümleriň çigidini nädip arassalamaly?

Hyýaryň çigidini aýyrmak isleseňiz, onda doňdurma çemçejigini ulanyň. Şeýle-de, inçejik dilimlenen işdäaçar taýýarlamak üçin doňdurma çemçejigi ulanyp bilersiňiz.

  1. Bişiren naharyňyz gaty ýagly bolsa…

Eger-de, bişiren naharyňyz gaty ýagly bolsa, onda bir jübüt buz bölejigini naharyňyzyň üstüne damdyryň. Buz naharyňyzyň içinde magnit ýaly hereket edip, ýag dokumalaryny özüne çeker.

  1. Miweleriň gabygyny aňsatlyk bilen arassalamak üçin

Apelsinleriň we limonlaryň daşky gabygyny aýyrmakda kynçylyk çekýärsiňizmi? Miweleriňizi mikrotolkunda 20 sekunt goýuň. Şeýlelikde, onuň aňsatlyk bilen aýrylandygyna göz ýetirersiňiz.

  1. Gaýnadylan ýumurtganyň gabygyny aňsatlyk bilen aýyrmak

Ýumurtgany gaýnadýan suwuňyza soda ýa-da sirke goşuň. Bu maddalar ýumurtganyň gabygynyň içine girip, onuň gabygynyň has aňsat ýol bilen aýrylmagyna mümkinçilik berer.

  1. Sitrus miwelerinden has köp suw almak

Limony soňky damjasyna çenli ulanmak isleseňiz, ilki miwäni sowadyjyda salkyn ýerde goýuň, soňra ony mikrotolkunda 15-20 sekunt goýuň we netijäni görüň.

  1. Sogan dogranyňyzda gözýaş dökmezlik üçin

Sogany dogramazdan ozal 30 minut doňduryjyda goýuň. Sogan dograp duran wagtyňyzda sakgyç çeýneseňiz ýa-da duza seredip dursaňyz gözýaşyňyzy saklap biler.

  1. Bişirilen önümleri gyzdyrmagyň dogry usuly

Mikrotolkunda pizza ýa-da bişirilen nahar gyzdyrylanda, gapdalynda bir stakan suw goýuň. Sebäbi çyglylyk iýmitiň guramagynyň öňüni alýar.

  1. Lezzetli ýumurtga bişirmek

Ýumurtga bişirýän gabyňyza biraz suw goşuň. Bu usulyň kömegi bilen bişirýän  ýumurtgaňyz tagamy has lezzetli bolar.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com