Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Ýeralmanyň bilinmeýän peýdalary

19-07-2022 / 5270

Hemmämiz ýeralmadan onlarça görnüşde tagam bişirilip bilinjekdigini bilýäris, belki-de bu biziň pikirimizdir.  Emma ýeralma diňe munuň bilen çäklenmeýär. Biziň diňe tagamlar üçin ulanýan bu ýeralmamyz, kümüş gaplary arassalamakda, derimizdäki käbir tegmilleri aýyrmakda, hatda käbir sungat eserlerini döretmekde hem giňden ulanylyp bilner.

Käbir adamlar wagtyň geçmegi bilen kümüş garalýar diýip pikir edýär. Bu adaty bir hadysadyr. Ilki bilen gazanda bir-iki sany ýeralmany gaýnadyň. Gaýnandan soň gazandan ýeralmalary çykaryň. Bu çözgüt üçin size diňe ýeralmanyň gaýnan suwy gerek. Soňra garalanan kümüşiňizi ýeralma suwuna salyň we 1 sagat garaşyň. Soňra suwdan çykaryň we ýumşak çotga bilen daşyny süpüriň! Arassa suw bilen ýuwuň, salfetka bilen süpürip guradyň.

Gözüň aşagyndaky gara tegmilleri aýyrýar. 10-15 minut gözüňize 2 dilim ýeralmany goýuň. Massaž hereketlerini ulanyp, ýeralmany ýüzüňize çalyň.  5 minutdan soň sowuk suw bilen ýuwuň.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com