Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Gurban baýramy ýokary derejede bellendi

12-07-2022 / 5086

9 — 11-nji iýulda ýurdumyzda üç günläp Gurban baýramy ýokary derejede bellendi, gurbanlyk sadakalary berlip, ýagşy doga-dilegler edildi. Hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, 10-njy iýuldaky dynç gününiň 12-nji iýula geçirilmegi bilen, ýurdumyzda şu gün hem dynç alynýar.

Gurbanlyk günlerinde ýurdumyzyň ähli sebitlerindäki «Türkmeniň ak öýi» binalarynyň golaýynda toý dabaralary uludan tutuldy. Ildeşlerimiz birek-biregiňkide myhman boldular, aýdym-sazly dabaralara gatnaşdylar, hiňňildik uçdular. Üç günläp bereketli saçaklar giňden ýazylyp, baýramçylyk tagamlary, dürli naz-nygmatlar taýýarlandy. Agzybirligiň hem şükranalygyň baýramynda, däp-dessurlarymyza laýyklykda, 7 gurbanlyk tagamyndan datmak sogap hasaplanýar.

Gurbanlyk sadakalaryňyz kabul bolsun, mähriban watandaşlar, ýeneki ýyllara saglykda ýetirsin!

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com