Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuş

Saglyk — baş baýlyk

03-07-2022 / 5094

Türkmenistan Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň işjeň agzasy hökmünde ýurdumyzda we bütin dünýäde adamlaryň saglygyny gorap saklamak, olaryň saglygyna we ömrüne howp salýan dürli nogsanlyklary aradan aýyrmak, ýokanç keselleriň öňüni almak we olara garşy göreşmek babatda nusgalyk işleri durmuşa ornaşdyrýar.

Eziz Diýarymyzda «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde raýatlarymyzyň saglygyny goramak, saglygy goraýyş ulgamyny ýurdumyzda we daşary ýurtlarda öndürilýän zerur derman serişdeleri, lukmançylyk enjamlary bilen bökdençsiz üpjün etmek ýola goýuldy. Şu ýylyň fewral aýynda bolsa, saglygy goraýyş we durmuş hyzmatlary boýunça işgärlere bu maksatnamanyň çäklerinde çekýän tutanýerli zähmetine hem-de ýurdumyzyň ilatynyň saglygyny, abadançylygyny goramaga goşan uly goşantlaryna hormat hökmünde BSGG-niň ýörite nyşanynyň gowşurylandygyny buýsanç bilen ýatlamaly. Munuň özi bu abraýly halkara guramasynyň Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyna beren ýokary bahasydyr.

Saglyk ulgamynda amala aşyrýan özgertmeleriň netijesinde rejeli iýmitlenmek, azyk önümleriniň düzümi, olaryň ähmiýeti baradaky ilatyň düşünjeliligi ýokarlandyryldy. Bu babatda Alym Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik mazmunly köp jiltlik kitaplary uly orna eýe boldy. Bu kitaplarda beýan edilen, türkmen topragynda bitýän ösümlikleriň peýdaly häsiýetlerini çuňňur öwrenip, alym-hünärmenlerimiz täze melhemlik we derman serişdeleriniň üstünde işleýärler. Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň barlaghanasynyň işgärleri tarapyndan güýçli dermanlyk täsirine eýe bolan buýan köküniň düzümindäki glisirrizin turşusy bilen baýlaşdyrylan azyk önümleriniň taýýarlanyşynyň işlenip düzülmegi sözümiziň aýdyň subutnamasydyr. Olaryň teklibi bilen dermanlyk ösümligiň toşabyny «Bereketli» söwda merkezinde bişirilýän çörek önümlerine goşup başladylar. Şeýle hem goýy we gury ekstrakty «Berzeňňi» mineral suwuny öndürýän kärhananyň mineral suwuna goşmagy göz öňünde tutýarlar.

Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasynyň we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň tassyklanandygyny aýratyn bellemek gerek. Bu bolsa ilatyň arasynda sagdyn durmuş kadalaryny wagyz etmäge we giňden ornaşdyrmaga, temmäkä garşy göreşmäge, raýatlaryň saglyk ýagdaýyny has-da gowulandyrmaga we adam ömrüniň dowamlylygyny artdyrmaga oňyn ýardam berer.

Seýilbaý DÄDIŞOW,
Gubadag etrap saglygy goraýyş işgärleriniň Kärdeşler Arkalaşygynyň birleşdirilen komitetiniň başlygy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com