Slide
Slide
previous arrow
next arrow


PsihologiýaSlider

Köwşe seredip, keseli kesgitleýär…

30-06-2022 / 5149

Her bir halkyň içinde örän synçy adamlar bar. Ýapon professory Kasudzo Nişi şolaryň biri. Ol adamlaryň köwüş geýşine hem onuň köwşüniň aşagynyň sürtülmesine syn edip, onuň keselini kesgitläpdir.

Onuň hasap etmegine görä, eger köwüş yz tarapyndan we ýokarlygyna sürtülse, onda onuň eýesiniň böwrek keselinden ejir çekýändigini, eger yzdan we iç tarapyndan sürtülen bolsa, peşew haltasynyň gowşaklygyndan, öňden we daş tarapyndan sürtülen bolsa, ýürek keselinden, eger öňden we iç tarapyndan sürtülen bolsa, bagyr keselinden ejir çekýändigini anyklapdyr.

Nişi sag aýak göwräniň sag tarapyny, çep aýak bolsa, göwräniň çep tarapyndaky içki agzany häsiýetlendirýär diýip, hasap edipdir. Şonuň üçin köwşi yz tarapyndan sürtülýän kişilere K. Nişi ökjesiz köwüş geýmegi maslahat beripdir. Bu bolsa nerwleriň we myşsalaryň gowy ýygrylmagyny türgenleşdirýär we adamlaryň sagalmagyna ýardam edýär.

Sagat adamyň köwşi hemme tarapdan endigan, deň sürtülen bolsa, bu onuň güýjüniň we çydamlylygynyň hem alamaty hasap edilýär.

Dursunjemal SARYÝEWA,
TMÝG-niň Dänew etrap Geňeşiniň sanly ulgam boýunça esasy hünärmeni.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com