Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Ýertudana sirkesiniň peýdalary

24-06-2022 / 5045

Bu resept ähli ýertudana söýüjiler üçin. Ýertudananyň ýapraklarynyň we baldaklarynyň iýilýändigini bilýärdiňizmi? Olary zibil gutularyna taşlamagyň ýerine has peýdaly ýertudana sirkesini taýýarlaň!
Ýertudana sirkesiniň taýýarlanylyşy
Gerekli önümler:
1/2 käse ýertudana ýapraklary;
1/2 stakan ak sirke ýa-da üzüm sirkesi;
Gaplamak üçin 1 banka.
Taýýarlanylyşy:
Ýertudana sirkesini taýýarlamak iň amatly wagt ýertudananyň oňat bişen wagtydyr.
Ýapraklary ak sirke ýa-da üzüm sirkesi bilen birlikde banka salyň. Azyndan 2 gün otag temperaturasynda saklaň. Reňki gyzyl reňke öwrüleninden soňra ony adaty sirkeler ýaly ulanyp bilersiňiz.
Eýsem, ýertudana sirkesiniň peýdalary näme?
• Ýertudana antioksidantlara, witaminlere we minerallara baý miweleriň biridir.
• Ýertudana sirkesi wiruslary öldürýär.
• Agyz boşlugyndaky ýaralaryň öňüni alýar.
• Bedeniň has janly görünmegini üpjün edýär.
• Ýertudana sirkesi deriniň kemçiliklerine garşy hem ulanylýar. Düwürtiklerden dynmak üçin kömek edýär.

Pälwan RESULOW,
TMÝG-nyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň başlygy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com