Slide
Slide
previous arrow
next arrow


PsihologiýaSlider

Motiwasiýa we höwes

21-06-2022 / 5512

Islendik öňde goýýan maksadymyza ýetmek üçin bize zehin, ukyp, başarnyk iň esasy zat hem höwes gerekdir. Bu zatlaryň bizde bolmagy ýa-da bolmazlygy mümkin.

Ukyp, başarnyk bolup, höwesimiziň ýok bolmagy maksadymyza ýetmek üçin ilkinji ädimleri ätmage ýeterlik bolmaýar. Höweslendiriş derejesini ýokarlandyrmagyň 2 usuly bar:
1. Hereketi höweslendirýän sebäpleriň sanyny artdyrmak;
2. Belli bir ýagdaýda itergi berýän faktorlary işjeňleşdirmek.
Bu usullary ýerine ýetirmek üçin düzgün bolşy ýaly, birnäçe sebäpleri bir wagtyň özünde peýdalanyp, adamyň özüni alyp barşyna täsir etmeli. Şol sebäpler näçe köp bolsa, maksada ýetmek üçin ähtimallygy şonça-da ýokary bolýar. Diýmek, höwes döretmek üçin birnäçe peýdaly usullary synap bileris. Mysal üçin, “Motiwasiýa”.

Aslyýetinde motiwasiýa näme?
Motiwasiýa adamyň özüni alyp barşyny dolandyrýan, hereketlerine itergi berýän, ugruny, işjeňligini, durnuklylygyny kesgitleýän herekete getirýän, psihofiziologiki güýçdür. Bu güýji peýdalanyp başlanymyzdan soňra biz durmuşda öňümizde duran päsgelçiliklerden bökdençsiz geçip bilýän adama öwrüleris we durmuş düzgün-kadalaryna eýerip, üstünlige ýetip bileris. Görşümiz ýaly, durmuşda biz üçin motiwasiýanyň roly gaty uly eken.

Timur SAPAROW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň Ýer gurluşygy we kadastry hünäriniň
3-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com