Slide
Slide
previous arrow
next arrow


PsihologiýaSlider

Telefon ulanşyňyza serediň, häsiýetiňizi biliň!

Smartfon we häsiýet barada psihologik test

17-06-2022 / 6035

Häzirki wagtda adamlaryň arasynda smartfonlaryň dürli-dürli ulanylyş usullary ýüze çykýar. Hünärmenler smartfonlarynyň ulanylyş usullaryna seredip, häsiýet seljermesini berip bolýandygyny aýdýarlar. Ine, smartfony saklamak bilen bagly ýüze çykarylan häsiýet derňewi baradaky gyzykly maglumatlar:

  1. Smartfony sag eliniň başam barmagy bilen ulanýan adamlar

Hünärmenleriň pikirine görä, smartfonyňyzy sag eliňiziň başam barmagy bilen dolandyrmagy makul bilýän bolsaňyz, onda sizde gaty ýokary ynam koeffisiýenti bar. Bu bolsa ömrüňiziň dowamynda hiç zat hakda pikir etmän uly töwekgelçilik edip, islän zadyňyz üçin akylly hereket edip biljekdigiňizi we ýetmek isleýän ähli zadyňyz üçin eliňizden gelenini etjekdigiňizi görkezýär.

  1. Smartfony iki elde tutup sag eliniň başam barmagy bilen ulanýan adamlar

Smartfony iki eli bilen tutup, ýöne sag eliniň başam barmagynyň kömegi bilen ulanýan adamlar, akyl meselesine uly ähmiýet berýän adamlardyr.  Hünärmenler bu adamlary akylly, bilimli we giň düşünjeli adamlar diýip kesgitleýärler. Şol bir wagtyň özünde, bu adamlar islän zatlary üçin ädim ätmezden we meýilnamalarynyň çäginde taslamalaryny durmuşa geçirmezden ozal belli bir hasaplamalar edýärler.

  1. Iki elli bilen smartfon ulanýan adamlar

Hünärmenler özüni has gowy görýän adamlaryň smartfony iki eli bilen ulanýandygyny anyklapdyrlar. Şol bir wagtyň özünde, iki eli bilen telefon ulanýan adamlaryň çalt, täsirli we anyk karar bermekde başarnyklydygy aýdýarlar. Şeýle-de bu adamlaryň üýtgeýän we täze şertlere tiz uýgunlaşýandygyny ýatdan çykarmaly däldiris.

  1. Smartfony bir elde tutup, yşarat (süýem) barmagy bilen ulanýan adamlar

Smartfony iki eli bilen tutup, sag eliniň yşarat barmagynyň kömegi bilen ulanýan adamlar aşa döredijilik bilen meşgullanýan adamlar diýip hasaplanylýar. Bu adamlaryň aňynda köp meýilnama bolsa-da, hökmany suratda birini saýlamagy başaryp, durmuşa geçirmekde hiç hili kynçylyk çekmeýärler. Mundan başga-da, bu adamlar işlerinde üstünlik gazanmak bilen bir hatarda, wagtyny gyzykly geçirmegi hem ýatdan çykarmaýarlar.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com