Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Kinofilmleri görmek peýdalymy ýa-da zyýanly?

16-06-2022 / 5136

Bu günki gün biz diňe bir kinolary köp görmek bilen çäklenmän, eýsem, kino medeniýeti barada hem has içgin gyzyklanýarys. Ýogsa-da, kino bolan söýgimiziň arkasynda näme ýatyrka? Biz diňe wagt geçirmek üçin kino görýärismi  ýa-da kinolarda has çuňňur manyly bir zatlar barmyka? Ine, kinofilmleri görmegiň käbir peýdalary:

Filmler öwrenmegimize ýardam edýär

Dokumental kinolardan belli bir wagtda nämeleriň bolup geçendigini öwrenip bilýän bolsak, fantastiki kinolardan hem käbir wakalara nähili seredilendigini bilýäris.

Filmler jemgyýeti ösdürip bilýär

Öz perspektiwinden başga-da, tejribeleriniň bardygyny açyp görkezýän filmler adamlara empatiýa duýup, birek-birege dürli-dürli soraglary bermäge getirýär.

Kyn bolan durmuş sapaklaryny çözmegimize kömek edýär

Kinolar – bir gahrymandaky kemçilikleri özüňde görmäge mümkinçilik döredýär diýsek ýalňyşdygymyz bolmaz. Has takygy, özümizi kämilleşdirmegimize ýol açar. Käbir tomaşaçylar nyşanlara hem-de metaforalara has köp üns berýärler. Şeýle-de biziň başdan geçirýän kynçylyklarymyzdan, kinodaky gahrymanlaryň nähili baş alyp çykýandygyny aýdyň görüp bilýäris.

Köpçülikleýin tejribe

Häzirki wagtda kino görmek üçin «Hulu», «Netflix» ýaly onlaýn platformalar bolsa-da, kinoteatra gitmek ýa-da dost-ýarlaryň bilen kino görmegiň gyzygy başgaça bolýar. Kinodan öň we kinodan soň gören filmimiz barada pikir alyşmak ýa-da ünsümizi çeken bölekleri seljermek bizi biri-birimize has ýakynlaşdyrýar.

Sungatyň gadryny bilmegimize kömek edýär

Göräýmäge, kinolar güýmenje ýaly bolup görünýär, emma kinematografiýanyň sungatdygyny ýatdan çykarmaly däldiris. Bir kinonyň döremegi üçin eşik we ses dizaýndan başga-da, arhitektura, teatr ýaly elementlerem hem gerek. Kino görmek bilen medeniýet öwrenilýär.

Haçan-da biz kino görenimizde, biz diňe wagtymyzy geçirmeýäris. Biz dünýä we özümiz barada öwrenýäris, adamlar bilen ýakynlaşýarys hem-de jemgyýete goşant goşýarys.

Onda siz hem bu gün agşam haýsy filme tomaşa etmek isleýändigiňiz barada pikirleniň!

Mähri ANNAGELDIÝEWA,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com