Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Duýgy organlary barada bulary bilýän azdyr?!

07-06-2022 / 5977
 • Adamlar alty duýgynyň kömegi bilen töwerekdäki giňişlik hakda maglumat alýarlar. Olar: gulak, göz, deri, dil, burun we westibulýar apparat.
 • Ýer ýüzüniň ýaşaýjylarynyň ýarysyndan gowragynyň görüş organlary bilen baglanyşykly keselleri bar.
 • Artykmaç iýmitlenmek eşidişe ýaramaz täsir edýär.
 • Adamlar gaty iýmitiň tagamyny diňe tüýkülik bilen täsir eden soň duýýarlar.
 • Dünýä ilatynyň 2% iniň ys alyş synasy ösmedik.
 • Adam bir zady eşitmek islese sag gulagyny sesiň çeşmesine geçirýär, hatda iki gulagy deň eşidýänem bolsa.
 • Ys almak duýgusyny ýitiren adamlar jynsy isleglerini hem ýitirýärler.
 • Mawy gözli adamlaryň hemmesi, takmynan, 6000 ýyl ozal bedeninde üýtgän gen dörän şol bir ata-babadan gelip çykypdyr.
 • Adamyň gözi 10 million ýyla çenli reňk saýgaryp bilýär.
 • Adam beýnisiniň maglumatlary gaýtadan işlemek ukuby örän ýokarydyr. Şonuň üçin adamlaryň belli bir pursatda duýýan zatlarynyň hemmesi, aslynda, durmuşynyň öňki pursatyna degişlidir.
 • Adamyň gözüniň retinasy dünýäni tersine görýär, soňra beýni ony tersine öwrüp şekillendirýär.
 • Düşünjeli ýaşda görejini ýitiren adamlar ukusynda dünýäni görmegi dowam etdirýärler. Doglan wagtyndan kör bolan adamlar umuman düýş görmeýärler.
 • Täze doglan bäbekler, takmynan, 40 sm aralykdaky zatlary tapawutlandyrýarlar.
 • Gara gözli adamlaryň köpüsi Türkiýe we Portugaliýada ýaşaýarlar.
 • Statistiki hasaplamalara görä, ortaça aýallar bir ýylda 50 gezek, erkek adamlar bolsa 7 gezek aglaýarlar.
 • Pagta çigidiniň nädogry peýdalanylmagy sebäpli her ýylda 300 müňden gowrak adam eşdişini ýitirýär.
 • Gök gözli adamlar goňur gözli adamlara seredende, garaňkyda gowy görýärler.
 • Tagam bilmek ukuby çagada dogulmazdan öň emele gelip başlaýar.
 • Adamyň dili 5000 tagamy duýup bilýär.

Toplan Amangül SEÝITMUHAMMEDOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com