Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarŽurnalistiň sahypasy

Akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýny geçirildi

21-05-2022 / 5125

2022-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýny geçirildi.

Bu akyl-paýhas bäsleşiginiň geçirilip başlanyna heniz köp wagt geçmedik-de bolsa, ol eýýäm ýurdumyzyň ähli künjeklerindäki mekdep okuwçylarynyň arasynda uly gyzyklanma we höwes döretmegi başardy. Munuň şeýledigine akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýnuna Balkan, Daşoguz, Mary we Lebap welaýatlarynyň hersinden iki okuwçynyň gatnaşmagy-da şaýatlyk edýär. Öz gezeginde şu gezekki oýnuň saýlama tapgyrynyň ahyrkysy bolandygyny, indi saýlama tapgyrlarynyň 8-sinde özüni görkezen zehinli mekdep okuwçylaryň ýarym final tapgyrynda özara bäsleşjekdigini bellemek gerek.

Bäsleşigiň bu gezekki oýnunyň mowzugy «Deli soltanlygynyň, Kutubşa, Sefewi we Owşar türkmenleriniň döwletleriniň daşary syýasaty we diplomatiýasy» diýlip atlandyryldy we gatnaşyjylar agzalan döwletleriň taryhyna, diplomatik gatnaşyklaryna degişli sowallara jogap bermekde ukyp-başarnyklaryny synagdan geçirdiler.

Gyzgalaňly ýagdaýda geçen bäsleşigiň netijeleri boýunça Mary welaýatynyň Mary şäherindäki iňlis dili we ynsanperwer ugurly okuw derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen welaýat mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy  Şasenem Meýlisowa  hem-de Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki iňlis dili, fizika we matematika derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 22-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Intizar Tagannyýazowa ýeňiji diýlip yglan edildiler. Bäsleşigiň ahyrynda ýeňijilere we gatnaşyjylara degişli hemaýatkärler tarapyndan gymmatbahaly sowgatlar hem-de guraýjylar tarapyndan degişli şahadatnamalar we diplomlar gowşuryldy.

Gurbanmyrat AŞYROW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com