Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderŽurnalistiň sahypasy

Biziň öwrenmediklerimiz…

19-05-2022 / 5099
  • Öz ýolumyzy bilim çyragy bilen özümiz ýagtylandyrmasyzdan, özgelere ýol görkezip bilmeris.
  • Bilimiň baş maksady özünden öňki nesilleriň döreden zatlaryny gaýtalamak däl-de, täze zatlary döretmäni başarýan adamlary terbiýeläp ýetişdirmekden ybaratdyr.   
  • Giň garaýyşly bilimiň ilkinji maksady adamyň aňyny ýagşylyga gönükdirmekden ybaratdyr.
  • Alan bilimiň seniň abraý-mertebe gymmatlygyňdyr.
  • Bilim biziň öwrenmedik zatlarymyzdan ybarat zatdyr.
  • Ähli bilimleriň iň gymmatly netijesi, megerem, ýerine ýetirmeli işleriňi, isleseň-islemeseň, wagtynda bitirmeklige özüňi mejbur etmek başarnygyndan ybarat bolsa gerek. Bu ilkinji nobatda öwrenilmeli sapakdyr. Adam bu sapagy özleşdirmäge näçe ir girişse, soňky sapaklaryny dolulygyna öwrener.  
  • Bilimli — bu täze pikirleri döredip bilýän we beýlekiler bilen sypaýy bolmagy başarýan adamdyr.
  • Çaga bilim bermegiň maksady oňa özbaşdak, mugallymsyz bilimini artdyrmak başarnygyny öwretmekden ybaratdyr.
  • Bilim sowatsyzlygymyzyň öňüni almagyň açyşydyr.

Hurmagül ÝULDAŞEWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com